Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kelčany - Záhumenice

Vyhledávání

Kelčany - Záhumenice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Kelčany
Mapové listy: 3422, 34222
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: 1430 m sv. od kostela ve Vlkoši, 2000 m jjv. od kóty 278 m, cca 200 m jv. od okraje Kelčan, cca 17 km s. od Hodonína
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: odkryv v zářezu polní cesty za vesnicí
ID : 2282

Geologie

Geologická charakteristika: Spodní až střední pleistocén, spraše a fluviální písčité štěrky; miocén, písky, prachy a štěrky. V zářezu cesty nad vesnicí vystupují pod sprašemi dvě polohy štěrků jež jsou odděleny polohami šedého jílovitého prachu a hrubozrnného písku. Spraše, jejichž mocnost na této lokalitě dosahuje 2,35 m jsou světle béžově hnědé s výraznou kulisovitou odlučností. Ve svrchní části profilu obsahuje sprašová poloha cicváry o průměru do 2 cm. Přibližně 40 cm nad bázi byla ve spraši zjištěna 1-4 cm mocná, místy zdvojená poloha střednozrnného, šedohnědého, dobře vytříděného křemenného písku s úlomky schránek měkkýšů. Asociace průsvitných těžkých minerálů v písku je charakterizována dominantním zastoupením granátu (49,3 %) a amfibolu (23,5 %). Obsah zirkonu dosahuje 10 %, ostatní minerály se vyskytují jen v jednotkách procent. Valouny svrchní štěrkové polohy jsou poloostrohranné až polozaoblené, přičemž u většiny valounů převažuje nižší stupeň zaoblení. Valouny křemene jsou lépe zaoblené než valouny tvořené horninami flyše. Na základě valounového složení, stupně opracování a charakteru základní hmoty byly štěrky této polohy přiřazeny k fluviálním písčitým štěrkům středního pleistocénu. Bazální část štěrkové polohy je zbarvena rezavě oxidy Fe. Báze je nerovná, erozivní. Fluviální štěrky nasedají na šedý vápnitý jílovitý prach s hojnými vápnitými útvary charakteru pseudomycelií, zřejmě již miocenního stáří. V podloží jílovitého prachu je vrstva o mocnosti 0,10-0,15 m béžového, hrubozrnného, zrnitostně špatně vytříděného nevápnitého písku s významnou prachovito-jílovitou příměsí a úlomky schránek makrofauny. Část zrn svou velikostí až 4 mm přesahuje hrubozrnnou frakci. Lokálně byla v pískové poloze při hranici s nadložním jílovitým prachem zjištěna nepravidelná čočka štěrku o mocnosti 8-10 cm. Valouny štěrkové čočky nepřesáhly svým průměrem 6-7 cm. Hrubozrnné písky spočívají na střednozrnném štěrku o mocnosti přesahujícím 40 cm s valouny tvořenými převážně flyšovými pískovci. Méně je valounů křemene, tmavých rohovců a vápnité konkrece. Povrch valounů je pokryt bílými povlaky CaCO3, charakteristickými pro štěrky miocenního stáří. Štěrky jsou zrnitostně velmi špatně vytříděné, jejich velikost kolísá od několika mm do 15 cm. Podobně jako u výše uložených štěrkových poloh vykazují nejvyšší stupěň zaoblení valouny křemene, nejhůře jsou zaobleny valouny flyšových pískovců. V hornině byly zjištěny schránky kongerií.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část), Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - neogén, kenozoikum - kvartér
Témata: mineralogie, sedimentologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: spraš, štěrk, písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: spraše a fluviální písčité štěrky sp. až stř. pleistocénu a písky, prachy a štěrky miocénu
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: vegetace
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Doporučená terénní revize. 4.9.2012; Lokalita zčásti zarostlá, pozorovatelné pouze spraše. 16.8.2016;

Literatura

Novák Zd. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 34222 Vracov.- Český geologický ústav Praha. Novák Z., Tomanová Petrová P. (eds), Adamová M., Břízová E., Bubík M., Gnojek I., Havlíček P., Jurová Z., Havlín Nováková D., Stráník Z., Šikula J. (2009): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 34-222 Vracov. 58 str. ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel,Novák Z.,Břízová Eva,Bubík Miroslav, Petrová Pavla, 20.08.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.11.04, Havlíček Pavel 04.09.12, Kukal Zdeněk 23.10.12, Tomanová Petrová Pavla 16.08.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2282 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2282.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Spraše v úvozové cestě., Pavla Tomanová Petrová, 2016
Spraš, stav k r. 2009., Pavla Tomanová Petrová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]