Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pod Žvahovem

Vyhledávání

Pod Žvahovem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Hlubočepy
Mapové listy: 1242, 12421
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Oboustranný zářez železnice a přilehlé výchozy V. od Žvahova, S. od Švagerky.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Železniční zářez, přirozené skalní výchozy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 227

Geologie

Geologická charakteristika: Železniční zářez a přilehlé výchozy odkrývají antiklinální strukturu ve svrchní části zlíchovského souvrství (devon) s dalejskými břidlicemi (dalejsko-třebotavské souvrství, devon) v nadloží na obou křídlech antiklinály. Významná a klasická paleontologická lokalita v hraničním intervalu zlíchov-dalej s podrobnou sukcesí zvl. tentakulitových zón, se specifickými nálezy vzácných goniatitů, trilobitů byla v bývalém lomu Švagerka. Toto naleziště bylo známé i J. Barrandovi.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika), geologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, vrstva, výchoz, vrása
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice, vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 327     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Opěrný stratigrafický profil, navržený stratotp spodní hranice stupně daleje, klasická paleontologická lokalita, názorný odkrv tektonické struktury (antiklinála). Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 29. 4. 1968.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Objekt je v rámci přírodního parku, chráněn též jako přírodní památka. Není bezprostředně ohrožen.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Barrande, J. (1865): Défense des colonies. III. Étude générale sur nos étages G - H avec application spéciale aux environs de Hlubočep, prés Prague. 1-367. Prague. Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolí pražského. - Melantrich, 202 p. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1983): Stratigraphical position of Barrande's paleontological localities in the Devonian of Central Bohemia. - Čas. Min. Geol., 23 (3), 261-275. Praha. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikmundová, J. (1979): The Lower/Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area, Czechoslovakia. Geologica etz Palaeont., 13, 125-156. Marburg.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 15.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 227 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/227.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významná a klasická paleontologická lokalita v hraničním intervalu zlíchov - dalej., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]