Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čebín

Vyhledávání

Čebín

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Čebín
Mapové listy: 2432, 24321
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér boskovické brázdy a orlické pánve
Lokalizace: sv. okraj obce Čebín, cca 3 km jjv. od Tišnova
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: malý lůmek za domky při s. okraji Čebína
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2265

Geologie

Geologická charakteristika: Čebín. Jde o zcela ojedinělý výchoz v boskovickém příkopu, neboť lze v rámci jednoho výchozu spatřit kontakt mezi 2 typy sedimentačních prostředí - tj. sedimenty meandrující řeky a vyplavového kužele. Ve spodní části výchozu se nacházejí červené jemnozrnné pískovce a prachovce, pravděpodobně ukládané ve formě meandrujícího toku, která drenovala oblast boskovického příkopu. V pískovcích lze spatřit několik sedimentárních texturních znaků: šikmé zvrstvení, rozsegmentování vrstvy pískovce do čoček, překládání koryt, stopy po vrtavých organismech. V nadložních slepencích až brekciích, které jsou zrnitostně špatně vytříděné, je až 95% valounového materiálu z devonských vápenců. Kontakt s podložními pískovci a prachovci je ostrý. Pravděpodobně se jedná o distální sedimenty výnosového kužele východního ramene boskovického příkopu (rokytenské slepence).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd) - boskovický příkop (brázda)
Stratigrafie: paleozoikum - perm
Témata: petrologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: unikátní a vzácný konktakt v rámci jednoho výchozu sedimentů axiálního transportu a laterálního transportu v boskovické brázdě
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Výchoz se pravděpodobně nachází na soukromém pozemku.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hanžl P. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24321 Tišnov.- Český geologický ústav Praha. Brtníková J. (2011): Litofaciální studium sedimentů boskovické brázdy mezi Veverskou Bítýškou a Letovicemi. – MS, diplomová práce, PřF MU Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel,Gilíková Helena,Vít Jan,Otava Jiří, 13.07.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.11.04, Kukal Zdeněk 02.11.12, Kukal Zdeněk 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2265 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2265.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Detail výchozu načervenalých prachovců a pískovců, v nadloží rokytenské slepence (brekcie)., Jiří Otava, 2003
Výchoz načervenalých prachovců a pískovců, v nadloží rokytenské slepence (brekcie)., Jiří Otava, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]