Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kozí brada

Vyhledávání

Kozí brada

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Předklášteří
Mapové listy: 2432, 24321
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: kóta 387 m Kozí brada půl km j. od obce Předklášteří, přes 1 km z. od Tišnova
Charakteristika objektu: výchoz o rozměrech 8 x 3 x 4 m na nápadném vrcholu naproti Květnici, asi 500 m z. pod kótou 409 m mohutný výchoz v devonských klastických sedimentech.
ID : 2260

Geologie

Geologická charakteristika: Na nápadném vrcholku vystupují na výchoze červenohnědé devonské klastické sedimenty (pískovce a slepenca s polohami a útržky deskovitých vápenců). Tyto horniny reprezentují přechodné facie mezi karbonátovou a klastickou sedimentací. Asi 500 m západně pod kótou 409 m vystupuje mohutný výchoz, kde se lavicovitě střídají polohy křemenných pískovců a fylitických břidlic. V pískovcích je zřetelná gradace indikující normální sled. Břidlice jsou slabě metamorfovány (chlorit, sericit) a je v nich vyvinuta výrazná krenulační lineace.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: stratigrafie, petrologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát) , vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: devonské klastické sedimenty
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hanžl P. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24321 Tišnov.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hanžl Pavel,Gilíková Helena,Vít Jan,Otava Jiří, 13.07.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 16.11.04, Gürtlerová Pavla 12.12.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2260 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2260.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]