Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pod školou

Vyhledávání

Pod školou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Hlubočepy
Mapové listy: 1242, 12421
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Starý lom V háji mezi školou a východním železničním mostem v Hlubočepích.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Starý lom s dobře odkrytými vrstevními plochami.
Technický objekt: lom
ID : 226

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný lom V háji odkrývá třebotovské (dalejsko-třebotovské souvrství, spodní devon) a chotečské vápence (chotečské souvrství, střední devon) v typickém vývoji, s dobře odkrytým hraničním intervalem dalej-eifel v S. stěně. Typické jsou velké dobře přístupné vrstevní plochy svrchní části třebotovských vápenců s fosiliemi a sedimentárními strukturami, lomem probíhá několik radiálních poruch, jež jsou dobře odkryty. Lom je také klasickou paleontologickou lokalitou (zvláště nautiloidů, goniatitů, mlžů a trilobitů). V intervalu při hranici dalej-eifel jsou vyvinuty i bílé vrstvy s faunou.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, litologie, geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: zkameněliny - fauna, vrstva, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1112     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratigrafický profil hraničním intervalem spodní střední devon, paleontologická lokalita známá již z Barrandových dob. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Třeba zachovat odkrytost a neporušenost stěn lomu, chránit též před zarůstáním.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita zarůstá vegetací. 23.11.2009; Lom je pěkně odkryt, vegetace je podle plánu péče o PP pravidelně odstraňována. Skalní odkryvy jsou nestabilní, dochází k erozi a řícení. 18.01.2019;

Literatura

Barrande, J. (1865): Défense des colonies. III. Étude générale sur nos étages G - H avec application spéciale aux environs de Hlubočep, prés Prague. 1-367. Prague. Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolí pražského. - Melantrich, 202 p. Praha. Chlupáč, I. (1959): Faciální vývoj a biostratigrafie břidlic dalejských a vápenců hlubočepských (eifel) ve středočeském devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 25 (1958), 445-511. Praha. Chlupáč, I. (1988): Devon. in: Cháb J.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 12-421, Praha-jih, Ústř. Úst. geol., 34-44. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 14.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 16.09.09, Steinová Marika 23.11.09, Vajskebrová Markéta 18.01.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 226 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/226.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stratigrafický profil hraničním intervalem spodní - střední devon, paleontologická lokalita známá již z Barrandových dob., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]