Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Prokopské údolí - východní část

Vyhledávání

Prokopské údolí - východní část

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Hlubočepy, Jinonice
Mapové listy: 1242, 12421
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Prokopské údolí v Praze 5, mezi Novou Vsí a Hlubočepy.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirození skalní výchozy, místy se zachovanou morfologií, staré lomy, zářezy komunikací.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 225

Geologie

Geologická charakteristika: K hlavním geologickým objektům v rámci devonské části areálu patří: 1) Rozsáhlé přirozené výchozy vápencového sledu od hraničního intervalu silur-devon přes úplný sled lochkovského a pražského souvrství až do středních poloh zlíchovského souvrství na Z. a J. srázech pod Butovickým hradištěm, V. od Nové Vsi. Opěrný stratigrafický profil, paleontologické lokality, krasové fenomény. 2) Skalnaté svahy Prokopského údolí u bývalé klukovické zastávky při spojení Dalejského a Prokopského údolí až ke Svatoprokopskému lomu: přirozené výchozy převážně ve fosiliferních polohách zlíchovského souvrství s přechodem do dalejských břidlic. 3) Svatoprokopský (= Schwarzenberský) lom - jedinečný odkryv struktur typu mud mounds ve dvorecko-prokopských vápencích a v hraničním intervalu prag-zlichov, paleontologická lokalita. 4) Areál lomů u Hlubočepského jezírka: profil třebotovskými a chotečskými vápenci, paleontologická lokalita zvláště ve spodních polohách chotečských vápenců. 5) Areál lomů Vysoká v S. svahu údolí (SV. od viaduktu): stratotyp třebotovských vápenců, mezinárodně významný referenční profil širším hraničním intervalem sp.-stř. devon, klasická paleontologická lokalita od Barrandových dob (pochází odtud mimo jiné i holotyp konodonta, podle něhož je světově vedena hranice mezi spodním a středním devonem). 6) Odkrv v S. svahu údolí V. od Vysoké v ulici Ke hřbitovu - stratotyp dalejských břidlic, významná peleontologická lokalita. 7) S. svah údolí SZ. a S. od Žvahova - výchozy a paleontologické lokality ve zlíchovských a dvorecko-prokopských vápencích, specifické morfologické fenomény v hloubkově zvětralých vápencích připomínající zemní pyramidy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, geomorfologie, geologie, sedimentologie
Jevy: kras, zkameněliny - fauna, výchoz, jeskyně krasová, stratotyp, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 661     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Území výrazně multidisciplinárního charakteru s jedinečnou akumulací geologických objektů: referenčních stratigrafických profilů, stratotypy oblastních jednotek, významné paleontologické lokality světového významu, morfologické dominanty, krasové jevy aj. Území zvláštního významu pro historii geologických věd. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 28. 12. 1978, č. předpisu 25.533/78.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: zástavba, vegetace
Popis střetů zájmů: Areál je na ploše přírodního parku Prokopské údolí, střety zájmů existují s výstavbou rodinných domků v Nové Vsi a eventuelně v Hlubočepích. Nutno bránit jakýmkoliv zásahům do přirozeného rázu, nezalesňovat, chránit odkrytost geologických fenoménů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Barrande, J. (1865): Défense des colonies. III. Étude générale sur nos étages G - H avec application spéciale aux environs de Hlubočep, prés Prague. 1-367. Prague. Bouček, B. (1941): Geologické výlety do okolí pražského. - Melantrich, 202 p. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1959): Faciální vývoj a biostratigrafie břidlic dalejských a vápenců hlubočepských (eifel) ve středočeském devonu. - Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. geol., 25 (1958), 445-511. Praha. Chlupáč, I. (1988): Devon. in: Cháb J.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000 12-421, Praha-jih, Ústř. Úst. geol., 34-44. Praha. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20 (1), 104-174. Calgary. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikumndová, J. (1977): Barrandian 1977.- Field Conference of the International Subcommission od Devonian Stratigraphy. A Field trip Guidebook. 1-23. Ústř. Úst. geol. Praha. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikmundová, J. (1979): The Lower/Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area, Czechoslovakia. Geologica etz Palaeont., 13, 125-156. Marburg. Chlupáč, I. et al. (1986): Field conference Barrandian - Moravian Karst.- Subcommission on Devonian Stratigraphy - Excursion Guidebook, Ústř. Úst. geol., 1-62. Praha. Kettner, R. (1917): Příspěvek ku stratigrafii vápenců bránických (Gg1) nejbližšího okolí pražského. - Rozpr. II. Tř. Čes. Akad. Věd, 26. Praha. Klapper, G., Ziegler, W. a Mashkova, T. V. (1978): Conodonts and correlation of Lower-Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area of Czechoslovakia. - Geologica et Palaeontologica, 12, 103-116. Marburg. Woldřich, J. (1919): Das Prokopital südlich von Prag. - Jb. Geol. Reichsanst., 1918, 68 (1/2), 63-112. Wien.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 14.04.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 225 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/225.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Území výrazně multidisciplinárního charakteru s jedinečnou akumulací geologických objektů., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Jiří Rudolský, 2002
Prokopské údolí - dalejsko-třebotovaské souvrství spodního devonu v Praze Hlubočepích, Pavel Čáp, 2000
Prokopské údolí - hákování vrstev, Pavel Čáp, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]