Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U Nového mlýna

Vyhledávání

U Nového mlýna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Holyně, Hlubočepy
Mapové listy: 1242, 12421
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Lom Prastav a okolí S. od Holyně v blízkosti železniční zastávky Praha - Holyně.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Staré lomy.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 223

Geologie

Geologická charakteristika: Lom Prastav S. od Holyně odkrývá sled od svrchní části třebotovských vápenců po spodní polohy chotečských vápenců, tj. hraniční interval spodní/střední devon (rozhraní stupňů dalej - eifel). V roce 1981 schválen jako parastratotyp doplňující holostratotyp v jiném faciálním vývoji (vlastní stratotyp je v Eifelu, SRN). Kvalita profilu a jeho paleontologický obsah však podstatně převyšuje kvalitu stratotypu vlastního. Lom je zároveň významnou paleontologickou lokalitou (goniatiti, trilobiti, tentakuliti aj.) a referenčním profilem zonálního dělení podle konodontů, tentakulitů a goniatitů. Starý lom Z. od lomu Prastav je klasickou paleontologickou lokalitou v tvz. bílých vrstvách nejvyšší části třebotovských a bazální části chotečských vápenců, odkud pochází mnoho typových exemplářů lilijic, ramenonožců, ostrakodů, tentakulitů, trilobitů aj. SZ. od lomu Prastav se nachází další paleontologická lokalita ve svrchních polohách zlíchovského souvrství. U zastávky Holyně je další paleontologická lokalita ve spodních polohách třebotovských vápenců (starý lom nyní využit k vedení silnice).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, geologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, litologické rozhraní, vrstva, výchoz, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 745     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V lomu Prastav mezinárodní parastratotyp hranice spodní-střední devon, stratigraficky významný referenční profil mezinárodního významu, významné paleontologické lokality v lomu a okolí. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace
Popis střetů zájmů: Areál je vyhlášenou národní přírodní památkou (č. 745), třeba chránit před skládkami a zarůstáním.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bouček, B. (1964): The tentaculites of Bohemia. - Academia. Praha. Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-421, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu.- Sbor. Ústř. Úst. geol., odd.geol., 23 (1956), 369-485. Praha. Chlupáč, I. (1982b): The Bohemian Lower Devonian Stages. - Cour. Forsch. Inst. Senckenberg, 55, 345-400. Frankfurt am Main. Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian.- Senckenberg - Buch, 69, 1-163. Frankfurt am Main. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikumndová, J. (1977): Barrandian 1977.- Field Conference of the International Subcommission od Devonian Stratigraphy. A Field trip Guidebook. 1-23. Ústř. Úst. geol. Praha. Chlupáč, I., Lukeš, P. a Zikmundová, J. (1979): The Lower/Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area, Czechoslovakia. Geologica etz Palaeont., 13, 125-156. Marburg.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, 04.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 223 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/223.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Mezinárodní parastratotyp hranice spodní-střední devon a významná paleontologická lokalita v lomu Prastav., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vápence na mezinárodně významném parastratotypu hranice spodní-střední devon., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Vápence na mezinárodně významném parastratotypu hranice spodní-střední devon., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Mezinárodní parastratotyp hranice spodní-střední devon., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]