Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Požáry

Vyhledávání

Požáry

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Řeporyje
Mapové listy: 1242, 12421
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Staré lomy J. od Dalejského údolí, JV. od Řeporyj.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Staré jámové lomy, lom Požáry 1 s přístupovým zářezem a tunelem od S. a štolou vedoucí k J. lomu Požáry 2.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 221

Geologie

Geologická charakteristika: Geologický profil začíná v zářezu pod tunelem. Profil je očíslován od nejstarších vrstev k nejmladším. Čísla 1 - 95 náleží kopaninskému souvrství, č. 96 - 158 požárskému souvrství, č. 158 - 163 lochkovskému souvrství. Vrstvou č. 96 začíná báze oddělení přídolí. Je zde ustanoven mezinárodní stratotyp pro oddělení přídolí, který byl schválen v roce 1984.V lomu jižně od ústí tunelu (lom Požár 1) vystupují lavicovité krinoidové vápence, v jejichž spodní části je hranice mezi silurem a devonem. Devon je tvořen kotýskými vápenci. V lomu Požáry 2 je odkryto pražské souvrství (slivenecké vápence, loděnické vápence, řeporyjské vápence).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, paleontologie, litologie, sedimentologie, geologie
Jevy: vrstva, zkameněliny - fauna, litologické rozhraní, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 742     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný stratigrafický profil. Dle MGK v Moskvě (1984) zde byl stanoven stratotyp oddělení přídolí (jako nejvyšší oddělení siluru). Paleontologická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace, sběratelství
Popis střetů zájmů: Lom nutno udržovat ve stavu dobré odkrytosti, likvidovat porosty trnovníku, upravit dno přístupového zářezu do lomu, vyloučit sběratelskou činnost.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Cháb, J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-142, Praha-jih. - Ústř. Úst. geol., 1-200. Praha. Chlupáč, I. et al. (1986): Field conference Barrandian - Moravian Karst.- Subcommission on Devonian Stratigraphy - Excursion Guidebook, Ústř. Úst. geol., 1-62. Praha. Kodym, O. (1919): Tektonická studie v údolí Prokopském a jeho okolí u Prahy.- Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II, 27 (6), 1-19. Praha. Kříž, J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia. 111 p., National Museum of Wales, Geol. Ser. 13. Cardiff. Kříž, J. et al. (1983): The Přídolí Series as the fourth series of the Silurian System. A supplementary submission to the Subcommission on Silurian Stratigraphy. I.U.G.S., 1-59. Dublin. Kříž J., Jaeger H., Paris F. a Schönlaub H.-P. (1986): Přídolí - the Fourth Subdivision of the Silurian. - Jb. Geol. Bundesanst., 129 (2), 291-360. Wien. Kříž, J. a Lukeš P. (1974): Color patterns on Silurian Platyceras and Devonian Merista from the Barrandian area, Bohemia, Czechoslovakia. - J. Paleont., 48 (1), 41-48. Tulsa.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Chlupáč Ivo, Kříž Jiří, 04.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 221 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/221.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Významný stratigrafický profil., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Tence deskovité a mocně lavicovité vápence kopaninského souvrství, Tomáš Kumpan, 2008
Pohled od intervalu ludlow/přídolí k lochkovu a pragu, Tomáš Kumpan, 2008
Požáry stratotyp ludlow - přídolí, Pavel Čáp, 2005
Požáry stratotyp ludlow - přídolí (hranice souvrství), Pavel Čáp, 2005
Požáry stratotyp ludlow - přídolí (hranice oddělení), Pavel Čáp, 2005
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]