Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dalskabáty

Vyhledávání

Dalskabáty

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Příbram
Katastrální území: Smolotely
Mapové listy: 2221, 22211
Oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Levý břeh Stěžovského potoka na západním úpatí nepojmenované kóty, cca 200 m sv. od obce Dalskabáty, asi 13 km jv. od Příbrami.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Monumentální skalní výchoz na břehu potoka v porfyrickém hrubozrnném biotitickém granitu
ID : 2209

Geologie

Geologická charakteristika: Porfyrický hrubozrnný biotitický granit. Vyrostlice růžového draselného živce dosahují velikosti i několika centimetrů. Hornina obsahuje hojné množství uzavřenin mikrodioritu různých tvarů a velikostí. Křemen je xenomorfní, jeho zrna bývají často rozpukaná , někdy se projevuje undulozní zhášení. Plagioklasy tvoří lištovitá a prizmatická zrna hypidiomorfně až idiomorfně omezená. Plagioklasy jsou polysynteticky lamelované a zonální. Častá je jejich seritizace. Ortoklas tvoří největší zrna a vyrostlice. Bývá často karlovarsky zdvojčatělý. Často uzavírá menší krystalky plagioklasu, drobný křemen a zrnka tmavých minerálů. Biotit tvoří šupiny a menší lupínky, které bývají chloritizované. Akcesoricky je přítomna ruda a apatit, sekundární je sericit a titanit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: petrologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: porfyrický biotitický granit
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize lokalizace. 12.12.2012;

Literatura

Ledvinková Vl. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22211 Příbram.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Ledvinková Vlasta, Mašek Jan, 10.05.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 10.02.05, Gürtlerová Pavla 12.12.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2209 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2209.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]