Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Tiské stěny

Vyhledávání

Tiské stěny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Tisá
Mapové listy: 0223, 02233
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Východně od obce Tisá.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pískovcové skalní město na nejzápadnějším okraji labských pískovců v nadmořské výšce cca. 600 m.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 22

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní město u Tisé vzniklo intenzivní selektivní erozí v okrajové části tabule, tvořené kvádrovými pískovci bělohorského souvrství (spodní až střední turon). Na území České republiky je jediným skalním městem, které v tomto souvrství vzniklo. V areálu skalního města lze sledovat řadu dalších mezo a mikroforem morfologie v pískovcovém souvrství (skalní průchody resp. brány či tunely, převisy a římsy, skalní dutiny, voštiny aj.).Na pískovcích jsou dobře patrné různé typu šikmého zvrstvení, s převahou deskovitého, převážně jednosměrně orientovaného zvrstvení v decimetrových polohách, často naložených na sebe.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, geologie, litologie, sedimentologie
Jevy: selektivní eroze, skalní brána (most), skalní město, skalní defilé, skalní okno, skalní plotna, skalní převis , skalní věž
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1811     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedná se o nejrozsáhlejší pískovcové skalní město v levobřežní části CHKO Labské pískovce. Území blo dříve chráněno jako SPR, vzhledem k imisním škodám na lesních porostech byla ochrana zrušena.Vyhlášeno MCHÚ jako Přírodní pamaátka. Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO Labské pískovce, 30. 5. 1996.
Součást VCHÚ: CHKO Labské pískovce
Střety zájmů: sport, turistika
Popis střetů zájmů: Turisticky zpřístupněný průchod skalním městem. Využíváno k horolezectví.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Doplněno 2009 - Kolektiv autorů. (1999): Ústecko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek I. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 15.11.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 10.07.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 22 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/22.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský
Skalní město vzniklé intenzivní selektivní erozí kvádrových pískovců bělohorského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2018
Skalní město vzniklé intenzivní selektivní erozí kvádrových pískovců bělohorského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2018
Skalní město vzniklé intenzivní selektivní erozí kvádrových pískovců bělohorského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2018
Skalní město vzniklé intenzivní selektivní erozí kvádrových pískovců bělohorského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2018
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2013
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]