Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dědovické stráně

Vyhledávání

Dědovické stráně

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Dědovice
Mapové listy: 2223, 22234
Oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Les na svazích údolí Otavy, 1 km na JV od obce Dědovice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní hřbítky s výchozy granitoidů
ID : 2193

Geologie

Geologická charakteristika: PR leží na levém břehu zákrutu řeky Otavy nad zátopovou čarou Orlické přehrady. V hornin. podloží převažuje usměrněný amfibol-biotitický a biotitický granodiorit červenského typu, na protáhlém hřbetu směru Z-V a v části s. a j. svahů vystupují žíly kataklastické biotitické a dvojslídné žuly (středočeský pluton). Nejstrmější s. část území je členěna několika příčnými roklemi, mezi nimiž vystupují skalnaté hřbítky vypreparované říční erozí a mrazovým zvětráváním.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie
Jevy: skalní hřbet, skalní strž (rokle), selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, akvatická (činnost vody)
Hornina: granit (žula), granodiorit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 598     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Dubohabrový porost s bohatou květenou na granitovém podkladu. Z geologického hlediska zajímavý styk dvou granitových typů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.278 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 12.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2193 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2193.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]