Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zmrzlík

Vyhledávání

Zmrzlík

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Radotín, Zadní Kopanina
Mapové listy: 1241, 12412
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Svahy Mlýnského potoka mezi Zadní Kopaninou a Zmrzlíkem, J. od Řeporyj.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy, dále Jirasův lom v Zadní Kopanině, stěnový lůmek V. od obce Zmrzlík.
Technický objekt: lom
ID : 219

Geologie

Geologická charakteristika: Nejstarší sedimenty (jílovité břidlice, spodní polohy kopaninského souvrství, silur) vychází v nejjižnější části území nad boční roklí na pravém břehu Mlýnského potoka. Obsahují hojnou faunu často v úplných exempářích (trilobiti, graptoliti atd.). V břidlicích je rovněž těleso bazaltového mandlovce, doprovázeného tufy. V nadloží břidlic se vyskytují vápence. Nevyšší polohy kopaninského souvrství nejsou nikde v území odkryty. V těsném nadloží kopaninského souvrství se v horním Desdortově lomu vyskytují hlavonožcové vápence požárského souvrství (přídolí, silur). Zajímavá paleontologická lokalita je v ochraném pásmu mezi spodní a střední částí území v nárazovém břehu Mlýnského potoka, J. od bývalé kamenické dílny. Vychází zde spodní polohy dvorecko-prokopských vápenců pražského souvrství (prag, devon), které obsahují bohatou faunu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, petrologie, sedimentologie, litologie
Jevy: zkameněliny - fauna, skalní stěna, výchoz, vrstva, stratotyp
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: břidlice jílovitá, vápenec, tufit, bazalt (čedič)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1125     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická lokalita oblastní litostratigrafické jednotky - kopaninského souvrství, paleontologická lokalita a instruktivní geologické profily. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Zasucování a zarůstání starých lůmků, zavážení nedovolenou skládkou.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita zarůstá vegetací. 23.11.2009;

Literatura

Kříž, J. (1991): The Silurian of the Prague Basin (Bohemia) - tectonic, eustatic and volcanic controls on facies and faunal development, 179 - 203. In Bassett M.G., Lane P.D., Edwards D. (ed.) The Murchison Symposium: Proceedings of an international conference on the Silurian System. Spec. Pap. Palaeont., 44, 1-397. London. Svoboda, J. a Prantl, F. (1948): O stratigrafii a tektonice staršího paleozoika v okolí Chýnice.- Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 15, 1-39. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.09.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 16.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 219 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/219.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Typická lokalita oblastní litostratigrafické jednotky - kopaninského souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002
Petr Budil, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]