Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rohožník - lom v Dubči

Vyhledávání

Rohožník - lom v Dubči

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Dubeč
Mapové listy: 1224, 12244
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: J. okraj obce Dubeč, malý lom.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Křemencový výchoz otevřený lomem.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 216

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy řevnických křemenců (libeňské souvrství, svrchní ordovik) dokládají vývoj sedimentace v této části pražské pánve, která byla vzdálenější od pobřeží svrchního ordoviku. Na řevnické křemence diskordantně nasedají pískovce a slepence peruckých vrstev (cenoman, svrchní křída), které ukazují na přítomnost sladkovodních jezer v této části České křídové pánve předtím než došlo k jejímu zalití druhohorním mořem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: stratigrafie, geologie, strukturní geologie (tektonika), litologie
Jevy: zlom, diskordance, vrása, transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec, pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1123     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Odkryta diskordance mezi ordovikem (skalecké křemence) a křídou (perucké vrstvy). Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Možnost deponií z vesnice. Opatření: dohled ochrany, případně vyčištění.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Čech, S., Klein, V., Kříž, J. a Valečka, J. (1980): Revison of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian Cretaceous Basin. - Věst. Ústř. Úst. geol., 55 (6), 277-296. Praha. Straka, J. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-244, Praha-východ. - Ústř. Úst. geol., 1-72. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 04.10.93
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 29.05.06, Steinová Marika 16.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 216 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/216.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Masivní lavice řevnického křemence, postižená zlomem. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2010
Masivní lavice řevnického křemence, postižená zlomem. , Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2010
Masivní lavice řevnického křemence, postižená zlomem., Jakub Březina, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]