Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Modravské slatě

Vyhledávání

Modravské slatě

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Filipova Huť, Prášily, Roklanský Les
Mapové listy: 2233,3211, 32112,32111,22333
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Příhraniční oblast se SRN jz. od obce Modrava a z. od Březníku.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Rozsáhlý komplex pramenišť, rašelinišť a slatinišť částečně zalesněny
ID : 2151

Geologie

Geologická charakteristika: Území je na severu ohraničeno Roklanským potokem a na j. a jz. státní hranicí. Pramenná oblast Roklanského potoka a jeho přítoků tvoří komplex rašeliništ oddělených lesními porosty.Území zahrnuje např. Roklanskou slať, Javoří slať, Mlýnskou slať, Rybárenskou slať, Novohuťskou slať a hraniční slať v pramenné oblasti Modravy. Rašeliniště a slatiny vyplňují drobné drprese mezi mírnými elevacemi tvořenými skalním posdložím. Základní horninou zastupují migmatititované pararuly moldanubika, které v sz. části pronikají menší tělesa hlubinných vyvřelin tvořená především středně zrnitou až hrubozrnnou porfyrickou biotitickou žulou weinsberského typu, v menší míře středně zrnitou až hrubozrnnou dvojslídnou žulou eisgarnského typu. Lokálně (Luzný) se objevuje dvojslídná žilná leukokrátní žula.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: kvartérní geologie
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů)
Hornina: rašelina
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozlehlé mokřadní území evropského významu, nejvýznamnější tohoto druhu na Šumavě. Celé území patří do NP Šumava, nejhodnotnější území leží v 1. zóně.
Součást VCHÚ: NP Šumavský národní park
Součást Geoparku: Královská Šumava
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str 637, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 15.06.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 11.10.12, Kukal Zdeněk 15.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2151 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2151.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Soutok Javořího a Roklanského potoka, , 2021
Roklanský potok, , 2021
Přední Mlynářská slať, , 2021
Soutok Rokytky a Roklanského potoka, , 2021
Přední Mlynářská slať, , 2021
Bývalá Roklanská nádrž., , 2021


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]