Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stožec

Vyhledávání

Stožec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: České Žleby
Mapové listy: 3212, 32123,32124
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: 2 km s. od Stožce
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní defilé,kamenná moře, sutě.
ID : 2148

Geologie

Geologická charakteristika: Středně zrnitý porfyrický amfibol-biotický melanokratní granit až syenit (durbachit). Jedná se o amfibol-biotitické křemenné melgranity až melasyenity (durbachity) plutonu Knížecího stolce, které patří do skupiny ultradraselných a vysoce hořečnatých plutonitů moldanubika. Analýza jejich celkového chemického složení indikuje zdroj v plášťovém materiálu obohaceném lehkými litofilními prvky a lehkými prvky vzácných zemin, který je pravděpodobně smíchán s magmaty granitového složení. Jejich geneze byla tedy interpretována jako „mixing“ kyselejších granitových magmat spodní kontinentální kůry s magmaty generovanými parciálním tavením anomálních domén subkontinentálního svrchního pláště. Časy vmístění a krystalizace odpovídají hlavní periodě variských orogenních procesů (okolo ~339 Ma).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku - durbachitová tělesa v moldanubiku - masiv Knížecího stolce
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie, geomorfologie, botanika, zoologie
Jevy: skalní defilé, kamenné moře, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: durbachit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v NP
Kód AOPK ČR: 1150     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přirozený ekosystém horských smíšených lesů s jejich druhovým bohatstvím rostlin a živočichů.
Součást VCHÚ: NP Šumavský národní park
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: turistika
Stav lokality: dobrý

Literatura

Seifert, A. , Šebesta, J. , Verner, K. (2007a): Základní geologická mapa 1:25 000 32-123 Lenora. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. ČGS. Praha. ; Seifert, A. , Šebesta, J. (2007b): Základní geologická mapa 1:25 000 32-114 Žďárecká hora. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 85 s. ČGS. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Seifert Antonín, 13.09.10
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 14.09.10, Seifert Antonín 15.09.10, Stanzelová Zuzana 26.01.11, Soejono Igor 15.05.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2148 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2148.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]