Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vltavský luh

Vyhledávání

Vltavský luh

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: České Žleby, Chlum u Volar, Nová Pec, Stožec, Volary, Želnava
Mapové listy: 3212,3214, 32142,32123,32124
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Velkoplošné území v nivě Teplé Vltavy na s. ohraničeno Soumarským mostem a na j. vodní nádrží Lipno u mostu Nové Peci. jižní část před nádrží Lipno je známá pod názvem slatina Houska.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Niva v okolí meandrující řeky, včetně slatiništ v jejím okolí. Součást vltavické brázdy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2147

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlá, zachovalá, typická říční niva se všemi jejími geomorfologickými i biologickými zákonitostmi, jako jsou agradační valy, meandrovitý tok, stará řečiště v různých stadiích zazemňování a rozsáhlá lužní rašeliniště včetně extenzívně sklízených luk s výskytem vzácných rostlinných i živočišných druhů. Vltavická brázda je významný geomorfologický a strukturní fenomen s výškovou členitostí 50-100 m. Nejvyšším bodem je Želnavský vrch s 815 m, nejnižším bodem brázdy je hladina vodní nádrže Lipno s 725 m. Slatina Houska má rašeliníko-suchopýrový humolit s průměrnou mocností 1,5 m, maximální mocností 3,5 m. Podloží tvoří jílovito-písčitý náplav tvořený v severní části zvětralým durbachitem, v jižní části granulitovou rulou. Na povrchu rašeliníkového koberce vzácně roste masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundofolia,. ?Hmyzožravost? rostlin je účinnou adaptací na prostředí s nedostatkem živin, neboť zajišťuje příjem potřebných látek z poletavého hmyzu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, botanika, zoologie, kvartérní geologie
Jevy: meandry, rašeliniště, koryto řeky, mrtvé rameno řeky
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), organogenní (činnost organizmů)
Hornina: štěrkopísek, rašelina
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v NP
Kód AOPK ČR: 1152     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zamokřená niva řeky Vltavy se šumavskými rašeliništi a specifickou faunou a flórou.Vltavická brázda je významný geomorfologický a strukturní fenomen.
Součást VCHÚ: NP Šumavský národní park
Střety zájmů: zemědělství, vegetace
Popis střetů zájmů: zemědělská činnost
Stav lokality: dobrý

Literatura

Pertoldová, J. et al. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí. 79 s. MS Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Seifert Antonín, 13.09.10
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 14.09.10, Seifert Antonín 15.09.10, Stanzelová Zuzana 26.01.11, Kukal Zdeněk 09.10.12, Pertoldová Jaroslava 27.03.15, Gürtlerová Pavla 31.03.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2147 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2147.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Meandrující Vltava před Novou Pecí - pohled od Želnavského vrchu v pozadí Studničná (1180m), Hraničník (1282m) a Smrčina (1332m), Pavla Gürtlerová, 2004
Meandrující Vltava před Novou Pecí - pohled od Želnavského vrchu, Pavla Gürtlerová, 2004
panorama - Meandrující Vltava před Novou Pecí - pohled od Želnavského vrchu v pozadí Studničná (1180m), Hraničník (1282m) a Smrčina (1332m), Pavla Gürtlerová, 2004
Meandrující Vltava před Novou Pecí - pohled od Želnavského vrchu, Pavla Gürtlerová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]