Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dračice

Vyhledávání

Dračice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Klikov, Nová Ves u Klikova, Rapšach
Mapové listy: 3313, 33114
Oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: Část toku říčky Dračice v úseku mezi státní hranicí s Rakouskem a obcí Klikov
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Koryto řeky a výchozy granitů v jejím okolí
ID : 2146

Geologie

Geologická charakteristika: Říční údolí se na úseku 3,5 km zařezává do středně až hrubě zrnité dvojslídné žuly (číměřský typ)prvohorního stáří (moldanubický pluton). Dno údolí je částečně vyplněno málo mocnými pleistocenními a holocenními deluviálními a fluviálními sedimenty. Na svazích údolí se místy objevují výchozy hornin. V balvanitém korytě jsou vidět různé typy erozní činnosti vody. Tok Dračice byl v minulosti využíván k pohonu hamrů na zpracování železa a jsou zde zachovány zbytky hráze dnes zaniklé vodní nádrže. V současnosti je koryto řeky ponecháno samovolnému vývoji.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: koryto řeky, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, akvatická (činnost vody)
Hornina: granit (žula)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1966     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Meandrující úsek řeky s významnou flórou a faunou
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: beze změny, koryto potoka ponecháno samovolnému vývoji 15.10.2012;

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.528 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 29.03.10
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 13.11.10, Kukal Zdeněk 15.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2146 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2146.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Koryto řeky a výchozy granitů v jejím okolí., Miroslav Hátle, 2009
Koryto řeky a výchozy granitů v jejím okolí. 
, Miroslav Hátle, 2009
Koryto řeky a výchozy granitů v jejím okolí. 
, Miroslav Hátle, 2007
Koryto řeky a výchozy granitů v jejím okolí. 
, Miroslav Hátle, 2007
Koryto řeky a výchozy granitů v jejím okolí. 
, Miroslav Hátle, 2007
Koryto řeky a výchozy granitů v jejím okolí. 
, Miroslav Hátle, 2007
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]