Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Háje u Onšovic (sever)

Vyhledávání

Háje u Onšovic (sever)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Onšovice u Čkyně
Mapové listy: 2234, 22341
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Výrazný pahorek západně od Onšovic(cca 450 m od kapličky v obci). Okolí kóty 633,3 m.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pahorek se sutí a trávou zarostlými výchozy krystalických vápenců a granitu.
ID : 2143

Geologie

Geologická charakteristika: Na travnaté vyvýšenině s drobnými remízky se nalézají sutě, ve kterých převažuje stz. až jmz. granit. V okolí se vyskytují sporadicky krystalické vápence. Lokalita dokumentuje pestrou skupinu moldanubika, která je na této lokalitě reprezentována čočkami krystalického vápence a především žilného granitu pronikajícího skrz okolní ruly, které díky své malé odolnosti proti denudačním vlivům, se na lokalitě nezachovaly a tvoří okolní terén překrytý půdním pokryvem. Pestré složení hornin, podmiňuje bohatost výskytu vápnomilných druhů rostlin (hořeček mnohotvarý český, lilie zlatohlavá aj.)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická
Hornina: granit (žula), mramor (krystalický vápenec, dolomit)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1599     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita dokumentuje pestrou skupinu moldanubika, která je na této lokalitě reprezentována čočkami krystalického vápence a především žilného granitu. Lokalita je chráněna PP díky výskytu ohrožených vápnomilných druhů rostlin (hořeček mnohotvarý český aj.)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.325 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.11.09
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10, Kukal Zdeněk 17.11.12, Gürtlerová Pavla 05.04.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2143 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2143.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vyvýšenina z. od Onšovic  výskyty granitu a krystalického vápence. PP Háje. , Pavla Gürtlerová, 2018
Vyvýšenina z. od Onšovic  výskyty granitu a krystalického vápence. PP Háje. , Pavla Gürtlerová, 2018
Vyvýšenina z. od Onšovic  výskyty granitu a krystalického vápence. PP Háje. , Pavla Gürtlerová, 2018
Vyvýšenina z. od Onšovic  výskyty granitu a krystalického vápence. PP Háje. Pohled od jihu. , Pavla Gürtlerová, 2018
Vyvýšenina z. od Onšovic  výskyty granitu a krystalického vápence. PP Háje. Pohled od jihu. , Pavla Gürtlerová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]