Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hrádeček

Vyhledávání

Hrádeček

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Hrbov u Lhenic, Třebanice
Mapové listy: 3221, 32211,22433
Oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Údolí Melhutky 0,3 km na JV až 2 km na VSV od obce Třebanice , 2,5 km na S od Lhenic.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály
ID : 2140

Geologie

Geologická charakteristika: Potok Melhutka vytváří sv. od Třebanic 700 m dlouhé průlomové údolí v masivu Velkého (571 m n.m.) a Malého (509 m n.m.) Hrádečku se skalnatými srázy a menšími sutěmi. Nad tímto úsekem a pod ním je údolí otevřené, s mírnými svahy a vyvinutou potoční nivou. V hornin. podloží převažuje perlová rula, část masivu Velkého hrádečku tvoří biotitická , sillimanit-biotitická až granát-biotitická pararula (moldanubikum), širší části potoční nivy vyplňují deluviální kamenitohlinité sedimenty (pleistocén-holocén), kolem potoka jsou uloženy fluviální hlíny (holocén).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, litologie, botanika
Jevy: skalní strž (rokle), suť, údolní niva
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula, rula, hlína
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1616     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Údolí potoka Melhutky, lokalita bledule jarní
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: beze změny 09.10.2012;

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.326 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.11.09
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 14.09.10, Kukal Zdeněk 09.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2140 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2140.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]