Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pražský zlom

Vyhledávání

Pražský zlom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Hloubětín
Mapové listy: 1224, 12244
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Skalní výchoz na pravém břehu Rokytky ZJZ. od kostela sv. Jiří v Hloubětíně, S. od hřiště Slavoje Hloubětín, podél ulice U Slavoje.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Izolovaný výchoz skaleckých křemenců, oddělených dislokačním pásmem pražského zlomu od severněji položených jílovitých břidlic (pravděpodobně zahořanského souvrství).
ID : 214

Geologie

Geologická charakteristika: Podle nalezené fauny a petrografického charakteru patří jemně slídnaté, hnědé, jílovité břidlice, tvořící podloží skaleckých křemenců, zahořanskému souvrství. Skalecké křemence tvoří masivní až nezřetelné lavice, jejichž mocnost je různá (nejmocnější lavice má okolo 5 m). Místy jsou křemence tektonicky podrcené v souvislosti s pohybem podél pražského zlomu. Ve stratigrafickém nadloží jsou jílovité břidlice dobrotivského souvrství. Vlastním postsedimentárním posunem podél pražského zlomu došlo k zaklesnutí severní kry proti jižní a tím se mladší zahořanské souvrství (beroun, ordovik) stýká s horninami dobrotivského souvrství (beroun, dobrotiv). Výška posunu je minimálně 900 m. Pražský zlom měl v ordoviku a siluru velký význam pro vývoj pražské pánve.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), paleontologie, stratigrafie
Jevy: zlom, zkameněliny - fauna, skalní stěna, tektonické zrcadlo
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: břidlice, křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1124     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jediný přístupný odkryv pražského zlomu, lokalita prvořadého významu vyžadující i nadále přísnou ochranu. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: nestabilita terénu, vegetace
Popis střetů zájmů: Okolí výchozů bránit před zarůstáním a zasucením, samotné tektonické zrcadlo je narušováno zvětráváním jeho povrchu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Röhlich, P. (1960): Ordovik severovýchodní části Prahy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd, 70, 1-64. Praha. Vorel, J. (1982): Pásmo pražského zlomu ve vnitřní Praze.- Věst. Ústř. Úst. geol., 57 (4), 219-225. Praha.; Kříž (1985); Rohlich (1953)

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kříž Jiří, 11.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 09.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 214 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/214.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jediný přístupný odkryv pražského zlomu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Jiřina Dašková, 2002
Jiřina Dašková, 2002
Jiřina Dašková, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]