Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Cihelna v Bažantnici

Vyhledávání

Cihelna v Bažantnici

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Hloubětín
Mapové listy: 1224, 12244
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: 250 m SV. od podjezdu dálnice z Klíčova do Hloubětína, pod železniční tratí.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opěrný geologický profil ke stratotypu peruckých a korycanských vrstev, fosilní fauna a flora.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 213

Geologie

Geologická charakteristika: Úplný profil perucko-korycanským souvrstvím (cenoman, svrchní křída), sled začíná 5 m mocnou polohou pískovce až slepence na bázi (angulární diskordance na styku s podložními břidlicemi bohdaleckého souvrství, ordovik). Perucké jílovce obsahují výjimečně dobře zachované zkameněliny rostlin. Břidlice obsahují hojné zkameněliny trilobitů a ramenonožců. Na lokalitě se také místy nachází slojky uhlí.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - vltavsko-berounský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geologie, stratigrafie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), pískovec, uhlí, břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1122     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratigraficky významný profil peruckokorycanským souvrstvím (křída), paleontologická lokalita s hojnými nálezy fosilní flóry. V spodní etáži cihelny jsou odkryty jílovité břidlice bohdaleckého souvrství (ordovik) s nehojnou, ale pro tento horizont charakteristickou trilobitovou aj. faunou. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Po skončení těžby odkryv zachází, zvětrává svrchní část, tvoří se povlaky dešťových splachů, částečné zarůstání vegetací. Opatření: pravidelné odstraňování vegetace.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Straka, J. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-244, Praha-východ. - Ústř. Úst. geol., 1-72. Praha. Přehled starších výzkumů Straka et al. (1987); Hluštík (1974); Bouška, Havlena, Šulcek (1963); Rolich (1958); Vachtlem (1962); Nádaskay, R. (2021): Mid-Cretaceous transgressions on the northern edge of Prague: Guidebook to field trip FT12, 35th IAS Meeting of Sedimentology, June 21-25, 2021, Prague, Czech Republic, 17 pp. (online)

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zelenka Přemysl, 04.10.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 09.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 213 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/213.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stratigraficky významný profil perucko-korycanským souvrstvím., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Pavel Bokr, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]