Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ptačí stěna

Vyhledávání

Ptačí stěna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Janské Údolí
Mapové listy: 3221, 32214
Oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Jz. svahy masivu Bulového(952,8 m n.m.), 4 km na JZ od obce Brloh
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály
ID : 2113

Geologie

Geologická charakteristika: Hornin. podloží tvoří granulitový masiv Blanského lesa, vystupující ve vrcholových partiích v podobě mohutných skalních útvarů s balvanitými sutěmi na úpatí. Rozsáhlý skalní útvar má charakter mrazového srubu, dosahuje délky asi 800 m a výšky 15 m. Sutě při úpatí jsou vytvořeny do vzdálenosti až 100 m od paty skály a přavládají v nich větší balvany do 3m.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, kvartérní geologie, geologie
Jevy: skála, mrazový srub, suť, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání
Hornina: granulit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1837     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Horské a podhorské bučiny na sutích
Součást VCHÚ: CHKO Blanský les
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.500 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.11.09
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 16.09.10, Kukal Zdeněk 08.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2113 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2113.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]