Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Medvědí hora

Vyhledávání

Medvědí hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Kapličky
Mapové listy: 3241, 32412
Oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: Hřbet a v. svahy Medvědí hory, 1,5 km na Z od z. části obce Loučovice, 2 km na J od obce Lipno nad Vltavou
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mrazové sruby
ID : 2110

Geologie

Geologická charakteristika: Na obou vrcholech Medvědí hory (severní - kóta 934,2 m n.m., jižní - kóta 914 m n.m.) jsou vytvořené mohutné mrazové sruby se svahovými blokovými sutěmi. V podloží převažuje stř. zrnitá až drobnozrnná muskovit-biotitická žula eisgarnského typu, na hřbetu vystupuje stř. zrnitá porfyrická až blastoporfyroklastická biotitická žula weinsberského typu (moldanubický pluton).Terénní deprese na JV je vyplněna deluviálními až deluviálně kongeliflukčními převážně kamenitým až blokovými sedimenty (pleistocén-holocén).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: mrazový srub, suť
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1556     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytek horského smíšeného suťového lesa
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize rozsahu geologického fenoménu. 13.10.2010; This locality is called "Medvědí hora - the Bear´s Mount". Its two summits haven been modelled by glacigenic processes. 8.9.2017;

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.181 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 23.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 13.10.10, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2110 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2110.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]