Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na Ivance

Vyhledávání

Na Ivance

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Cep, Hamr, Klikov, Suchdol nad Lužnicí, Tušť
Mapové listy: 3311, 33112,33114
Geologická správní oblast: Třeboňská a českobudějovická pánev
Lokalizace: 7 km dlouhý úsek Lužnice s úsekem řeky Dračice s přilehlou nivou ležící mezi Majdalenou a Suchdolem n.L.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Koryto Dračice s odkryvy pleistocenních sedimentů a sedimentů klikovského souvrství
ID : 2094

Geologie

Geologická charakteristika: Různobarevné pískovce, slepence, jílovce a prachovce svrchní křídy (klikovské souvrství, turon-campan) jsou překryty pleistocen. fluviální štěrky a písky risského stáří, v nichž meandruje uprostřed nivy omezené svahy nejmladších teras řeka Lužnice. Nejvyšší svahy písčitých teras jsou u ústí pravostranného přítoku Dračice. Nejmladší vrstvy tvoří holocenní fluviální uloženiny. Vlivem regulace řeky postupuje proti proudu recentní zahlubování koryta řeky, které se projevuje táhlými břehovými nádržemi, které odkrývají zajímavé profily pleistocenními a místy i křídovými sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: říční terasa, meandry, údolní niva
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec, prachovec (siltovec), jílovec (lupek), štěrk, písek
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1925     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Meandrující tok řeky s rameny, lužní a smíšené porosty s borovicí. Geologické profily v křídových a pleistocéních sedimentech.
Součást VCHÚ: CHKO Třeboňsko
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání nálety.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno zahrnout do ochrany i geologii.

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.538 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 28.04.09
Aktualizoval(a): Poňavič Michal 15.07.10, Poňavič Michal 16.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2094 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-01-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2094.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odtrhy v nárazovém břehu řeky Lužnice odkrývají zajímavé profily pleistocenními a místy i křídovými sedimenty., Miroslav Hátle, 2010
Odtrhy v nárazovém břehu řeky Lužnice odkrývají zajímavé profily pleistocenními a místy i křídovými sedimenty., Miroslav Hátle, 2010
Odtrhy v nárazovém břehu řeky Lužnice odkrývají zajímavé profily pleistocenními a místy i křídovými sedimenty., Pavla Gürtlerová, 2010
Odtrhy v nárazovém břehu řeky Lužnice odkrývají zajímavé profily pleistocenními a místy i křídovými sedimenty., Pavla Gürtlerová, 2010
Odtrhy v nárazovém břehu řeky Lužnice odkrývají zajímavé profily pleistocenními a místy i křídovými sedimenty., Miroslav Hátle, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]