Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kadovský viklan

Vyhledávání

Kadovský viklan

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Strakonice
Katastrální území: Kadov u Blatné
Mapové listy: 2214, 22143
Geologická správní oblast: Středočeský masiv a ostrovní zóna
Lokalizace: Viklan v intravilánu obce Kadov, 200 m na VJV od kostela
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Viklan tvořený granodioritem blatenského typu je pozůstatkem selektivního zvětrávání
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2090

Geologie

Geologická charakteristika: Horninovým podkladem je biotitický až amfibol-biotitický granodiorit blatenského typu, součást středočeského plutonu. Viklan se nachází na mírně vyvýšeném pahorku, který je tvořen plochým skalním výchozem, po obvodu s uvolněnými bloky a balvany. Viklan na temeni pahorku je zvláštním erozním zbytkem a zároveň ukázkovým příkladem selektivního zvětrávání hornin. Má rozměry 3,5 x 3,5 x 1,5 m a hmotnost cca 29 tun. V roce 1893 byl ze svého lůžka vyvalen a přestal se kývat. V roce 1983 byl pomocí dřevěných sochorů a pák usazen na svoje původní místo. Toto se opakovalo ještě několikrát. Významnou zásluhu na vrácení zpět měl Ing. Pavel Pavel.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie
Jevy: viklan, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granodiorit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 969     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Granodioritový viklan, jeden z nejlepších a největších v ČR
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Shození z lůžka, pokusy o kamenické zpracování
Stav lokality: ucházející

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.387 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 26.11.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 11.10.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2090 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2090.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Granodioritový viklan, jeden z nejlepších a největších v ČR., Tomáš Magna, 2021
Granodioritový viklan, jeden z nejlepších a největších v ČR., Tomáš Magna, 2021
Granodioritový viklan, jeden z nejlepších a největších v ČR., Tomáš Magna, 2021
Granodioritový viklan, jeden z nejlepších a největších v ČR., Tomáš Magna, 2021
Ukázkový doklad selektivního zvětrávání granodioritu blatenského typu, Václav Vajskebr, 2003
Kadovský viklan - rozměry 3,5 x 3,5 x 1,5 m , váží zhruba 29 t, Václav Vajskebr, 2003
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]