Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Židova strouha

Vyhledávání

Židova strouha

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Tábor
Katastrální území: Hodonice u Bechyně,Nuzice
Mapové listy: 2242, 22423,22421
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Údolí potoka Židova strouha v úseku od polní cesty Hodonice - Nuzice po ústí do užnice, 0,8 km z. až 2,5 km sz. od obce Hodonice, 2 km na J od Bechyně
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Kaňonovité údolí - skalní stěny
ID : 2089

Geologie

Geologická charakteristika: Hornin. podloží tvoří muskovit - biotitická , tzv. bechyňská ortorula (moldanubikum) , niva potoka je vyplněna fluviálními hlínami a hlinitými písky (holocén). Skalní stěny úzce zaříznutého údolí jsou v nárazových (konkávních) březích vodním proudem hluboko erodované, takže místy tvoří převisy nad korytem potoka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, hydrogeologie, kvartérní geologie, litologie
Jevy: skalní stěna, skalní převis , kaňon, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula, hlína, písek
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1074     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky významné prostorově členité údolí kaňonovitého charakteru s výchozy ortoruly, s fragmenty přirozených reliktních borů na skalách, významnými lišejníkovými a mechovými společenstvy s řadou významných rostlinných a živočišných druhů.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Údolím prochází trasa značené turist. stezky - negativní důsledky
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 462 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 20.11.09
Aktualizoval(a): Štěpánek Petr 08.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2089 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2089.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]