Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Smutný

Vyhledávání

Smutný

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Písek
Katastrální území: Sepekov
Mapové listy: 2224, 22243
Oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Část toku říčky Smutná v úseku dlouhém 2,5 km, od hráze rybníka Chobot 1,5 km na V od obce Sepekov až po most na silnice Sepekov - Opařany, 2 km jv. od Sepekova.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Meandry potoka - koryto částečně vylámané ve skalním podloží
ID : 2088

Geologie

Geologická charakteristika: Hornin. podkladem je biotitická pararula (moldanubikum), jižní část údolí přetíná výběžek menšího tělesa kataklastické biotitické a dvojslídné žuly (součást středočeského plutonu). Koryto pod hrází rybníka Chobot je v krátkém úseku uměle vylámáno ve skalním podloží. Významným fenoménem je živě meandrující tok potoka, dosud minimálně narušený umělými zásahy. Úzká plochá niva je vyplněna holocenními fluviálními písčitohlinitými sedimenty.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku - středočeský pluton, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské stáří vyvřelin
Témata: litologie, petrologie, kvartérní geologie, botanika
Jevy: údolní niva, meandry
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza), akvatická (činnost vody)
Hornina: pararula, granit (žula)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 997     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Meandrující tok Smutného potoka s břehovými porosty
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str, Praha. Albrecht J. a kol. (2003): Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.294 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 09.11.09
Aktualizoval(a): Seifert Antonín 14.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2088 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2088.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]