Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sedlecké skály

Vyhledávání

Sedlecké skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Sedlec, Suchdol
Mapové listy: 1224, 12241
Oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Nad železniční tratí od s. okraje Sedlce k hranici okresu Praha - západ, kde navazuje na PR Roztocký háj.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní defilé
Exkurzní lokalita: ano
ID : 207

Geologie

Geologická charakteristika: Jednotvárný sled drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny (svrchní proterozoikum) vycházejících v přirozených skalních výchozech a v zářezu železniční trati. Břidlice jsou místy přeměněny ve stadiu slabé kontaktní metamorfozy a anchimetamorfózy. Na horní hranu skal místy zasahují spraše.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: stratigrafie, litologie, petrologie, sedimentologie
Jevy: skalní defilé, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), sedimentární
Hornina: droba, břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 757     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hřbety proterozoických břidlic střídané roklemi s významnou skalní teplomilnou vegetaci. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 27. 5. 1982.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005): Praha. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 190 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 30.03.09
Aktualizoval(a): Steinová Marika 09.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 207 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/207.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]