Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Strážka

Vyhledávání

Strážka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Plešnice
Mapové listy: 1144, 11444
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: sv. okraj obce Plešnice, cca 12 km z. od Plzně
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom v ryolitech
Technický objekt: lom
ID : 2069

Geologie

Geologická charakteristika: Masivní ryolit s vyrostlicemi křemene a živců, nestejnoměrně, místy velmi hustě rozpukaný. Je součástí žilného tělesa či pně blíže neurčeného paleozoického stáří, které je částečně omezeno zlomy
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: ryolit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: ryolit
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.

Literatura

Stárková M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 11444 Nýřany.- Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, Stárková Marcela, 28.04.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2069 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2069.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kontakt paleozoického ryolitu s vyrostlicemi s neoproterozoickými fylity, Marcela Stárková, 2006
Zlom porušující jezerní horniny slánského souvrství karbonu plzeńské pánve, Marcela Stárková, 2002
Esovitě zakončená zlomová plocha ve svrchní části profilu slánského souvrství, Marcela Stárková, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]