Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hanušovice - Potůčník

Vyhledávání

Hanušovice - Potůčník

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Hanušovice
Mapové listy: 1423, 14234
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: půl km v. od Hanušovic, v blízkosti železničního přejezdu silnice Hanušovice - Jindřichov
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: výchozy ve stráni v lese v délce cca 200 m a výšce skal až 10 m
ID : 2064

Geologie

Geologická charakteristika: Svory svrchního oddílu skupiny Branné s proniky biotitického granitu. Dvojslídné svory spodního oddílu skupiny Branné mají místy karbonátovou příměs. Podle Lexy (in Schulmann et al., 1996) je metamorfní foliace S1 (generelně 290/30) vrásněna vrásami V2 a je protínaná extenzními foliačními plochami (310/60), které místy zcela přetiskují starší stavby. Podél ploch S2 intrudují do svorů žíly granitů v etapě extenzní tektoniky. Žíly jsou na lokalitě zcela budinovány. Autor píše: ?Tato lokalita má mimořádný význam pro tektonickou interpretaci celé oblasti, neboť dokládá existenci staré metamorfní foliace v pravděpodobně devonském obalu a ukazuje na vztah extenzní tektoniky i intruzi granitoidů?. Pozoruhodné je však to, že stáří granitoidů z této lokality bylo stanoveno prof. Krönerem na zirkonech na 581 Ma. Nemůže tedy jít o variskou extenzní tektoniku, jak je předpokládáno, ale o mnohem starší tektonické procesy. Také okolní svory nejsou ?pravděpodobně devonské?, protože nepatří ke svrchnímu, ale ke spodnímu oddílu Skupiny Branné. V řešení tohoto problému je nutné pokračovat.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická
Hornina: svor, granit (žula)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: svory svrchního oddílu skupiny Branné s proniky biot.granitu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 14234 Hanušovice.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 27.04.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 11.11.04, Gürtlerová Pavla 11.11.11, Kukal Zdeněk 30.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2064 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2064.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kontakt svorů svrchního oddílu skupiny Branné s proniky biotitického granitu., Pavla Gürtlerová, 2011
Biotitický granit., Pavla Gürtlerová, 2011
Kontakt svorů svrchního oddílu skupiny Branné s proniky biotitického granitu., Pavla Gürtlerová, 2011
Kontakt svorů svrchního oddílu skupiny Branné s proniky biotitického granitu., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]