Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Únětického potoka

Vyhledávání

Údolí Únětického potoka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Hlavní město Praha
Okres(y): Praha
Katastrální území: Suchdol
Mapové listy: 1224, 12241
Geologická správní oblast: Pražská aglomerace
Lokalizace: Údolí Únětického potoka SZ. od Suchdola a Kozí hřbety.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy proterozoika v údolí potoka a jeho niva.
ID : 206

Geologie

Geologická charakteristika: Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a silicity (buližníky), které tvoří výrazný strukturní hřeben Kozích hřbetů a Holého vrchu s epigenetickým údolím Únětického potoka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, stratigrafie, litologie
Jevy: skalní hřbet, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: břidlice, droba, prachovec (siltovec)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1093     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologicky cenné území. Vyhlášení ZCHÚ: NVP, 4. 7. 1988.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Straka J. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25000, 12-241 Roztoky.- Ústř.úst.geol. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 10.10.94
Aktualizoval(a): Steinová Marika 18.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 206 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/206.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Proterozoické břidlice a silicity (buližníky)., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Kozí hřbety - geomorfologicky zajímavý a výrazný hřeben z proterozoických hornin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Kozí hřbety - geomorfologicky zajímavý a výrazný hřeben z proterozoických hornin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Kozí hřbety - geomorfologicky zajímavý a výrazný hřeben z proterozoických hornin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Kozí hřbety - geomorfologicky zajímavý a výrazný hřeben z proterozoických hornin., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]