Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vlaské - údolí Zeleného potoka

Vyhledávání

Vlaské - údolí Zeleného potoka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Žleb
Mapové listy: 1423, 14234
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 1,5 km s. od obce Vlaské v blízkosti odbočky lesní cesty ze silnice na Vysokou, levý břeh Zeleného potoka, cca 3 km sz. od Hanušovic
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: velké skalní výchozy ve svahu v lese velikosti až 20 x 15 x 10 m a drobné podél lesní cesty k jihu
ID : 2057

Geologie

Geologická charakteristika: Amfibolit, kyselý metavulkanit staroměstské skupiny a svor stroňské skupiny, Vlaské, Zelený potok. Ve velkých skalách jsou zastiženy amfibolity a páskované amfibolity s polohami kyselých metavulkanitů (viz fototabule 2-1,2). Amfibolity jsou strmě ukloněné (90?110/75?85) a výrazně páskované s četnými vložkami drobnozrnných ale porfyrických kyselých metavulkanitů. Asi 500 m a 100 m ssv. od lokality se v blízkosti násunu se svory stroňské skupiny vyskytují světle šedé až šedobílé pegmatitické horniny, které pravděpodobně vznikly destrukcí rodingitů. Styk s nadložními svory je charakteristický litonovým střídáním, kdy v zóně ca 50 m mocné se střídají amfibolity a svory stroňské skupiny. Svory jsou silně rozvětralé a tvoří nevelké výchozy podél lesní cesty.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: petrologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit, keratofyr (alk.živc. trachyt - andezit), svor

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Amfibolit, kyselý metavulkanit staroměstské skupiny a svor stroňské skupiny
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: veze zěměny 30.10.2012;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 14234 Hanušovice.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 21.04.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.01.05, Gürtlerová Pavla 11.11.11, Kukal Zdeněk 30.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2057 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2057.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]