Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čedičová žíla Boč

Vyhledávání

Čedičová žíla Boč

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Peklo
Mapové listy: 1122, 11221
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: cca 1,5 km jz. od Boče, při sz. straně silnice Boč - Stráž nad Ohří
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skála
ID : 2049

Geologie

Geologická charakteristika: Boč, analcimitová žíla Oceán. Výrazná žíla situovaná z. od Boče, na svahu na levém břehu Ohře. Směr žíly je SZ-JV a mocnost asi 100 m. Nejedná se však o jedinou žílu, ale o několik žil, tvořících žilník. Horninou je analcimit s přechodem do nefelinitu. Odlučnost je sloupcovitá, což je ještě zvýrazněno někdejší těžbou suroviny. Lokalita je přírodní památkou, vyhlášení ZCHÚ Zapadočeského kraje je z 16. 2. 1960. Žíla není jedinou v okolí, ale tvoří součást žilníku širokého až 1 km mezi Bočí a Stráží nad Ohří. Tyto žíly jsou tvořeny obdobnými horninami (analcimity až nefelinity) a jsou situovány v širokém tektonickém pásmu, kolmém na krušnohorský zlom. Na jedné z linií tohoto systému je situováno údolí, na kterém leží prameny korunní kyselky.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, petrologie, vulkanologie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2445     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: analcimit s přechodem do nefelinitu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hradecký P. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 11221 Stráž nad Ohří.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, Mlčoch Bedřich, 20.04.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 19.01.05, Rapprich Vladislav 03.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2049 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2049.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled od jihu ze silnice Stráž nad Ohří - Korunní., Pavla Gürtlerová, 2017
Jedna z analcitimitových žil širšího žilního území širšího tektonického pásma., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Jedna z analcitimitových žil širšího žilního území širšího tektonického pásma., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Jedna z analcitimitových žil širšího žilního území širšího tektonického pásma., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]