Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Stráž nad Ohří - lom

Vyhledávání

Stráž nad Ohří - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Stráž nad Ohří
Mapové listy: 1122, 11221
Oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: jv. okolí obce Stráž nad Ohří, pravý břeh Ohře
Charakteristika objektu: lom v provozu
Technický objekt: lom
ID : 2048

Geologie

Geologická charakteristika: Samostatné vulkanické těleso Stráž nad Ohří. Morfologicky vystupuje jako nápadný hřbet, na svahu jde sloupcovitě rozpadavou horninou ("varhany"). Centrum protáhlého vulkánu je otevřeno lomem, který dnes poskytuje horninu na silniční štěrk. Centrum tělesa tvoří přívodní kanál, vyplněný nazelenalými, hrubozrnnými aglomerátovými tufy. Velké xenolity v těchto tufech tvoří bloky fosilních zvětralin podložního krystalinika. Hornina v okolí přívodní dráhy je pěkně sloupcovitě odlučná, sloupy jsou kolmé, šikmé a vějířovité. Do přívodní dráhy vulkánu introdukovala efuze, která tvoří žílu. Díky rozšíření lomové těžby a čistší těžbě v posledních letech byla odkryta instruktivní lokalita, která nikde v oblasti Doupovských hor není podobným způsobem otevřena. Lze jen věřit tomu, že budoucí rozšíření těžby na JV geologický charakter lokality nezničí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: petrologie, geomorfologie, vulkanologie, ložisková geologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), vulkán
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: aglomerát, tuf
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: neovulkanit
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: lom v provozu

Literatura

Hradecký P. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 11221 Stráž nad Ohří.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, Mlčoch Bedřich, 20.04.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 11.11.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2048 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2048.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vstup do lomu od SZ., Pavla Gürtlerová, 2017
Pohled na lom od sv. ze silnice Stráž nad Ohří - Koruní., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]