Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jelení hora

Vyhledávání

Jelení hora

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Kryštofovy Hamry
Mapové listy: 0144, 01442
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: 3 km jv. od obce Kryštofovy Hamry, cca 15 km s. od Klášterce n.O.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: výchoz na vrcholu kopce
ID : 2029

Geologie

Geologická charakteristika: Výchoz vulkanitu na kótě 994 m Jelení hora nad Přísečnickou přehradou, ta je tvořena terciérním vulkanitem, který byl určen jako nefelinit. Vrch je tvořen drobně porfyrickou tmavou bazaltoidní horninou, rozpadající se na mocné nepravidelně šestiboké sloupy s nepravidelnou příčnou odlučností. Nejspíše se jedná o relikt povrchového výlevu, zachovaný jen v těsné návaznosti na hlavní přívodní dráhu.Ve vzdálenosti přibližně 250 - 300 m sz. od vrcholu vystupuje identická hornina, ve tvaru krátké žíly, patrně vedlejší přívodní dráhy, o rozměrech přibližně 5 x 30 m, rozpadající se do šestibokých sloupců o stranách širokých 10 - 30 cm. Sloupce, v nejvyšší části dlouhé až 4 - 5 m, jsou ukloněny k jv. pod úhlem 45°. Bloky vulkanitů jsou po svazích Jelení hory rozvlečené soliflukcí až do vzdálenosti přibližně 2 km a místy tvoří náznak až blokových proudů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: petrologie, geomorfologie, vulkanologie
Jevy: vulkán, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: foidit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: rozptýlené alkalické vulkanity v krystaliniku Krušných hor
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch B. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 listy 01424 Načetín a 01442 Hora Svatého Šebestiána.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 13.04.04
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 07.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2029 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2029.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jelení hora (993,5m) od severu (přístupová cesta), Bedřich Mlčoch, 2003
Bedřich Mlčoch, 2003
Sloupcovitá odlučnost vulkanitu na výchozech pod vrcholem Jelení hory, Bedřich Mlčoch, 2003
Jelení hora (993,5m) od Přísečnické přehrady, Bedřich Mlčoch, 2003
Bedřich Mlčoch, 1995
Bedřich Mlčoch, 1995


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]