Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čihadlo

Vyhledávání

Čihadlo

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Načetín
Mapové listy: 0142, 01424
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: kóta 842 m (Čihadlo) cca 1,5 km sz. od Načetína, cca 15 km ssz. od Chomutova
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: výchoz na kótě, vrchol lemuje řada několikametrových výchozů
ID : 2025

Geologie

Geologická charakteristika: Středně zrnitá, místy okatá muskovit - biotitická ortorula. Jedná se o typický příklad deskovitého tělesa ortorul v muskoviticko - biotitických pararulách. Východně od kóty je skeletový výchoz terciérního vulkanitu. Vrchol tvoří skalní suk, který výrazněji převyšuje okolí a ze kterého je názorně vidět rozsah staré peneplenizace ve vrcholové části Krušných hor.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: proterozoikum, kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, geomorfologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: příklad deskovitého tělesa ortorul v pararulách
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch B. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 listy 01424 Načetín a 01442 Hora Svatého Šebestiána.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 07.04.04
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 06.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2025 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2025.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]