Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lipová - lomy pod Ječným vrchem

Vyhledávání

Lipová - lomy pod Ječným vrchem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Lipová u Šluknova
Mapové listy: 0222, 02221
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 1,5 km zjz. od zámku v Lipové, asi 1,3 km v. od kóty 502 m (Ječný vrch) ve Šluknovském výběžku
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zatopemé jámové lomy mimo provoz v lužickém granodioritu se žílami doleritu
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 2003

Geologie

Geologická charakteristika: Lužický granodiorit s žílami doleritu. Lužický biotitický středně (místy až drobně) zrnitý, nevýrazně porfyrický granodiorit s žílami doleritu. V čerstvém stavu je hornina světle šedá, navětráním zbarvená do rezava, převážně všesměrně zrnitá, místy nevýrazně usměrněná. Hlavní minerální složení tvoří křemen, plagioklas, draselný živec a biotit, jako vedlejší minerály se místy vyskytují muskovit, amfibol nebo chlorit. Akcesorické minerály jsou zastoupeny především apatitem a zirkonem, místy epidotem a titanitem. Tři chemické analýzy výše uvedených hornin jsou v cit. pramenu. Granodiorit je většinou silně zvětralý v mocnosti i několik metrů. Z granodioritových eluvií vyvětrávají až několik metrů velké kulovité nebo bochníkovité balvany. Granodiorit je drobnozrnný, mladší dolerit je celistvý - byl považován některými autory omylem za terciérní bazalt. Omylem se také považují (včetně majitelů lomu) těžené granodiority za lipovsko-rožanské. Těžba v lomech byla ukončena po roce 2003.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, ložisková geologie, stavební a dekorační kámen
Jevy: charakteristická hornina, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, vulkanická
Hornina: dolerit (diabas), granodiorit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Petrograficky významná lokalita tradičního dekoračního kamene - střednězrnitý lužický biotitický granodiorit, s enklávami tmavých plášťových hornin.
Střety zájmů: bez střetů, rekultivace
Popis střetů zájmů: Jeden lom je zcela zavezen.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Stěny jižnějšího lomu nemusí být stabilní, nedoporučujeme jej obcházet. Snadný přístup k vodě a poměrně velká hloubka jezera (cca více než 20 m) sem láká potapěče. Severní zatopený lom je využíván k rekreaci hojněji. 09.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2002: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02221 Šluknov a 02212 Horní Poustevna.- Česká geologická služba Praha.; Mrázová, Š., Tomanová Petrová, P., Krentz, O. (2020): Geologie česko-saské křídové pánve mezi Krušnými horami a Ještědem. – 100 s., ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry, 31.12.02
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 09.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 2003 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/2003.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lužický granodiorit v lomu Lipová., Štěpánka Mrázová, 2019
Lužický granodiorit v lomu Lipová., Štěpánka Mrázová, 2019
Lužický granodiorit v lomu Lipová., Štěpánka Mrázová, 2019
Jižní lom v lužickém granodioritu se žílami doleritu, Pavla Gürtlerová, 2017
Jižní lom v lužickém granodioritu se žílami doleritu, Pavla Gürtlerová, 2017
Jižní lom v lužickém granodioritu se žílami doleritu, Pavla Gürtlerová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]