Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jezírko u Dobříše

Vyhledávání

Jezírko u Dobříše

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Příbram
Katastrální území: Dobříš
Mapové listy: 1243, 12434
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: J. okraj Dobříše při silnici do Příbrami.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Velký stěnový, zčásti i jámovým, dnes opuštěný lom. Lokalita začleněna v roce 1994 do pásma ochrany jako vodní zdroj.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 200

Geologie

Geologická charakteristika: Ve velkém opuštěném lomu jsou odkryty a přístupny pozorování různé typy sedimentů štěchovické skupiny barrandienského proterozoika. Jsou zastoupeny především prachovce a droby, ve starší západní části lomu pak vystupuje asi 15 m mocná poloha slepence (parakonglomerátu). Tato poloha je provázena synsedimentárními deformacemi skluzového charakteru. Valouny jsou tvořeny hlavně drobami a prachovci, v menší míře i silicity, vulkanity, granitoidy aj. Lokalita je jednou z typových lokalit štěchovické skupiny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie, litologie, botanika, zoologie
Jevy: skalní stěna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: slepenec (konglomerát) , silicit, granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5661     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Stratigraficky významný profil Barrandienským proterozoikem.Vyhlášeno PP Jezírko u Dobříše 10.11.2009. Předmětem ochrany je defilé slabě regionálně metamorfovaných mořských sedimentů svrchnoproterozoického stáří (střídání prachovců, drob a břidlic) s ukázkově vyvinutými výchozy dobříšských slepenců; společenstva rostlin a živočichů i jednotlivé druhy rostlin a živočichů, konkrétně se jedná o heterogenní mozaiky jednotlivých stanovišť v různém stadiu sukcese od nejranějších na obnažených substrátech přes společenstva bylin skalních stěn a sutí až po xerotermní trávníky; druhy živočichů a rostlin
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: vodní zdroje
Popis střetů zájmů: na lokalitě je důležitý vodní zdroj
Stav lokality: dobrý

Literatura

Fiala, F. (1948): Algonkické slepence ve středních Čechách. Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 15, 399-612. Praha. Röhlich, P. (1964): Podmořské skluzy a bahnotoky v nejmladším středočeském algonkiu. Sbor. geol. Věd, Geol., G, 6, 89-121. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 04.11.94

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 200 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/200.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Stratigraficky významný profil Barrandienským proterozoikem., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skluzové struktury v sedimentu z lomu Jezírko u Dobříše., Pavel Bokr, 2004
Lom Jezírko u Dobříše odkrývající sedimenty štěchovické skupiny svrchního proterozoika., Pavel Bokr, 2004
Lom Jezírko u Dobříše odkrývající sedimenty štěchovické skupiny svrchního proterozoika., Pavel Bokr, 2004
Lom Jezírko u Dobříše odkrývající sedimenty štěchovické skupiny svrchního proterozoika., Pavel Bokr, 2004
Lom Jezírko u Dobříše odkrývající sedimenty štěchovické skupiny svrchního proterozoika., Pavel Bokr, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]