Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Fukovský výběžek

Vyhledávání

Fukovský výběžek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Fukov
Mapové listy: 0222, 02222
Oblast: Kvartér - oblasti kontinentálního zalednění, žitavská a vidnavská pánev; osoblažská křída
Lokalizace: Sz. cíp Fukovského výběžku za německou železnicí, cca 5 km s. od obce Království
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Pískovna s výškou těžební stěny mezi 6-8 m glacifluviálního původu s eratiky nordických hornin
Technický objekt: pískovna
ID : 1984

Geologie

Geologická charakteristika: Pískovna v akumulaci glaciofluviálních písků a štěrků, podle vrtné dokumentace dosahuje mocnosti až 15 m. Sedimentární vývoj vykazuje dvě základní faciální asociace. V prvním, horizontálně více limitovaném, souboru dominují masivně a korytovitě zvrstvené písky a štěrky obsahující hojné nordické souvky. Druhá faciální asociace je charakteristická dobře vytříděnými subhorizontálně až horizontálně zvrstvenými písky. Tyto sedimentární facie ve vrtevním sledu převažují. Jde o typickou širokou proglaciální sandrovou akumulaci, která byla akumulována tavnými vodami nedaleko ledovcového čela, vykazujícího tvorbu a vyplňování říčních koryt během tání ledovce střídající se s delšími obdobími plošné akumulace materiálu v obdobích s nižší energií toku. Ledovcový původ potvrzuje přítomnost subangulárních až velmi dobře zaoblených nordických hornin (nejčastěji baltské pazourky, švédské a alandské porfyry a granity či vychodobaltské křemenné porfyry). Stratigraficky akumulace odpovídá druhému stadiálu elsterského glaciálu, přesněji ústupové fázi tohoto zalednění. Pískovna byla znázorněna v základní geologické mapě 1 : 50 000 Varnsdorf (Opletal et al. 1996), nověji pak byla popsána Nývltem (2001).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu - kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: petrologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: zvrstvení, bludný balvan (eratika), souvek
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová), akvatická (činnost vody)
Hornina: písek, štěrk
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Akumulace glaciofluviálních písků a štěrků
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Pískovna není používána, pomalu zarůstá, ale ve svazích není těžké nordické horniny nalézt. 09.11.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a 02224 + 03113 Varnsdorf.- Český geologický ústav Praha.; D. Nývlt, M. Opletal (2001): Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, str 139 - 142, Český geologický ústav, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Nývlt Daniel 03.11.11, Vajskebrová Markéta 09.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1984 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1984.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Eratika nordických hornin v glacifluviálních sedimentech  , Pavla Gürtlerová, 2017
Pískovna v glacifluviálních sedimentech s eratiky nordických hornin, Pavla Gürtlerová, 2017
Eratika nordických hornin v glacifluviálních sedimentech  , Pavla Gürtlerová, 2017
Eratika nordických hornin v glacifluviálních sedimentech, Pavla Gürtlerová, 2017
Pískovna v glacifluviálních sedimentech s eratiky nordických hornin, Markéta Vajskebrová, 2017
Pískovna v glacifluviálních sedimentech s eratiky nordických hornin, Pavla Gürtlerová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]