Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Varnsdorf - jih

Vyhledávání

Varnsdorf - jih

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Varnsdorf
Mapové listy: 0222, 02224
Oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 500 m jz. od železniční zastávky Varnsdorf, v blízkosti kóty 389 m
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: opuštěné lomy v drobně porfyrickém fonotefritu, severní jsou zcela zavezeny, jižní silně zašlé, zbylé stěny jsou několik m dlouhé a max. 4 m vysoké
Technický objekt: lom
ID : 1980

Geologie

Geologická charakteristika: Těžen zde byl deskovitý (155/80°) světle hnědošedý drobně porfyrický fonotefrit, který tvoří subvulkanické těleso v granodioritu. Je to poměrně nehojný typ terciérního vulkanitu, který tvoří přechod mezi bazaltoidy a trachyticko - fonolitickými horninami. Ve fluidální základní hmotě jsou vyrostlice oligoklasu, sanidinu a egirinu, xenomorfní jsou analcim a nefelin.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: petrologie, těžební činnost a její následky, mineralogie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: fonotefrit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: přechodní typ terciérního vulkanitu, který tvoří přechod mezi bazaltoidy a trachyticko - fonolitickými horninami
Střety zájmů: právo vlastnické, vegetace, nestabilita terénu, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Severní lom je zcela zavezen, jižní je silně zasucený a zašlý, slouží částečně jako skládka biologického odpadu a částečně jako výběh pro domácí zvířata
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: přístup omezen ohradami a okolními pastvinami s dobytkem 02.10.2018;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a list 02224 + 03113 Varnsdorf. - Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 02.10.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1980 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-01-21]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1980.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
opuštěné lomy v drobně porfyrickém fonotefritu, Markéta Vajskebrová, 2018
opuštěné lomy v drobně porfyrickém fonotefritu, Markéta Vajskebrová, 2018
opuštěné lomy v drobně porfyrickém fonotefritu, Markéta Vajskebrová, 2018
opuštěné lomy v drobně porfyrickém fonotefritu, Markéta Vajskebrová, 2018
opuštěné lomy v drobně porfyrickém fonotefritu, Markéta Vajskebrová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]