Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Varnsdorf - sever

Vyhledávání

Varnsdorf - sever

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Varnsdorf
Mapové listy: 0222, 02224
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 1200 m jz. od kóty Špičák (544 m) v s. okolí Varnsdorfu
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: pozůstatkem po dolování uhlí je zašlá haldička u ústí staré štoly
Technický objekt: odval (halda), štola
ID : 1979

Geologie

Geologická charakteristika: V podloží terciérních bazaltových lávových proudů, krytých částečně kvartérem, je souvrství tufitů, písčitých a jílových sedimentů s několika uhelnými polohami, které byly dobývány v 19. století. Hnědouhelná sloj dosahovala mocnosti až 0,6 m (Anděl et al. 1992) a byla těžena také na německé straně u Seifhennersdorfu. Podle archivních záznamů byly pokusy o těžbu z let 1836 až 1838 (viz Brzák - Fabiánek 1995). Uhlí se těžilo v šachtě až 80 m hluboké. Pozůstatky po odvodňovacích štolách byly při terénních úpravách zahlazeny ale jedna slouží jako vodárenský zdroj. V haldičce je možné nalézt v sedimentech fytofosilie, hlavně listy stromů. U Varnsdorfu a Seifhennersdorfu byla flóra popsána již Jokélym (1858) a Wentzelem (1881). Walther (1996) uvádí, že existuje sbírka obsahující 3450 vzorků s flórou.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - Žitavská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - karbon
Témata: sedimentologie, petrologie, stratigrafie, paleontologie, těžební činnost a její následky
Jevy: zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: tufit, uhlí

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: haldička u ústí staré štoly - zbytek po těžbě terciérního uhlí
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Lokalita je z důvodu okolních oplocených pastvin s dobytkem nepřístupná.
Stav lokality: nepřístupná, zavezená

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a list 02224 + 03113 Varnsdorf. - Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 02.10.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1979 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1979.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pozůstatkem po dolování uhlí je zašlá haldička u ústí staré štoly., Markéta Vajskebrová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]