Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Filipov

Vyhledávání

Filipov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Rumburk - Horní Jindřichov
Mapové listy: 0222, 02224
Oblast: Kvartér - oblasti kontinentálního zalednění, žitavská a vidnavská pánev; osoblažská křída
Lokalizace: 2 km na SV od hřbitova v Rumburku, prostor již téměř zarostlého rybníka v Hraničním lese, zejména při jeho v. straně, 2 km na JZ od kostele ve Filipově
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: několik drobných mělkých pískoven s 1-3 m vysokými stěnami odhalujícími glaciofluviální písky a písčité štěrky, dnes částečně zasucené a zarostlé
Technický objekt: pískovna
ID : 1977

Geologie

Geologická charakteristika: Akumulace glaciofluviálních písků a písčitých štěrků je těžena. Sedimentární vývoj je typický střídáním subhorizontálně až horizontálně uložených lamin různé zrnitosti, především jemných štěrků a středně až hrubozrnných písků s četným korytovitým zvrstvením. Jedná se o typickou širokou proglaciální sandrovou akumulaci, která byla akumulována tavnými vodami ve střední až distalní části glaciofluviálního výplavu. Na bázi pískovny již vystupuje zvětralé granitoidní podloží a místy jsou zachovány subglaciální typy tillů (lodgement till, subglaciální melt-out till). Ledovcový původ potvrzuje přítomnost subangulárních až velmi dobře zaoblených nordických hornin (nejčastěji baltské pazourky, švédské a alandské porfyry a granity či východobaltské křemenné porfyry). Stratigraficky akumulace odpovídá elsterskému glaciálu. Pískovna byla znázorněna v základní geol. mapě 1 : 50 000 (Opletal 1996), nověji je popsána např. Nývltem (2001).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu - kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: geomorfologie, petrologie, sedimentologie
Jevy: litologické rozhraní, bludný balvan (eratika), souvek
Původ geologických jevů (geneze): glacigenní (činnost ledovcová), akvatická (činnost vody)
Hornina: písek, štěrk

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Glacifluviální písky a štěrky
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: břehy pískoven jsou zarostlé a zasucené
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Možnost pozorování sedimentů je čím dál menší, lokalita pomalu zaniká. 02.10.2018;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a list 02224 + 03113 Varnsdorf. - Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Nývlt Daniel 03.11.11, Vajskebrová Markéta 02.10.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1977 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1977.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Příležitostná malá těžba písků ze staré mělké pískovny s glaciofluviálními sedimenty., Markéta Vajskebrová, 2018
Opuštěná mělká pískovna s 1-3 m vysokými stěnami odhalujícími glaciofluviální písky a písčité štěrky, dnes částečně zasucené a zarostlé., Markéta Vajskebrová, 2018
Opuštěná mělká pískovna s 1-3 m vysokými stěnami odhalujícími glaciofluviální písky a písčité štěrky, dnes částečně zasucené a zarostlé., Markéta Vajskebrová, 2018
Opuštěná mělká pískovna s 1-3 m vysokými stěnami odhalujícími glaciofluviální písky a písčité štěrky, dnes částečně zasucené a zarostlé., Markéta Vajskebrová, 2018


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]