Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rumburk - betonárna

Vyhledávání

Rumburk - betonárna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Rumburk
Mapové listy: 0222, 02224
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: 500 m z. od železniční stanice Rumburk ve směru na Krásnou Lípu a Mikulášovice, 150 m před mostem přes Mandavu, na levé straně železničního koridoru v prostoru betonárny
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Velký výchoz rumburského biotitického granitu
ID : 1975

Geologie

Geologická charakteristika: Typická lokalita rumburského granitu. na dvoře výrobny betonu se nachází velký výchoz (30 x 30 x 5 m) biotitického granitu vyvětrávajícího do velkých bloků. Je hrubě zrnitý, porfyrický a obsahuje modravě šedý křemen a K-živec, který tvoří vyrostlice velikosti X cm. Granit je porušen 80 cm mocnou zónou drcení o směru sklonu 265/80°. Podle puklin hornina navětrává a rezavě se zbarvuje. Pukliny mají převažující směry sklonu: 270/75, 350/75 a 20/80°. Subhorizontální L pukliny jsou 325/15, 110/20 a 175/15°. Drobnozrnný nevýrazně porfyrický granit tvoří cca 50 cm mocnou žílu (160/60°) v z. spodní části výchozu. Podle ne zcela ostrého styku s hrubozrnným granitem lze soudit, že žilná hornina pronikala do ne zcela vychladlé horniny. Žíla je přeťata drobným zlomem se směrem sklonu 110/75°. Podle tohoto výchozu a dnes zavezených odkryvů vzniklých při stavbě obchvatu Rumburku lze říci: 1.Hrubě zrnitý granit je o něco starší, nežli drobně zrnitý. 2. Jejich kontakty ukazují, že mladší granit intrudoval do ještě ne zcela vychladlého hrubozrnného granitu. 3.Chemismus obou typu je velmi podobný, takže jistě pocházejí z jednoho magmatického krbu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika), stratigrafie
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická lokalita rumburského granitu
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Revize lokality 16. 10. 2017 - výchoz leží na soukromém pozemku, v otevíracích hodinách je po domluvě přístupný. 24.10.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02222 Jiříkov a list 02224 + 03113 Varnsdorf. - Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 24.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1975 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1975.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz rumburského biotitického granitu., Pavla Gürtlerová, 2017
Výchoz rumburského biotitického granitu., Pavla Gürtlerová, 2017
Výchoz rumburského biotitického granitu., Pavla Gürtlerová, 2017
Výchoz rumburského biotitického granitu., Pavla Gürtlerová, 2017
Výchoz rumburského biotitického granitu., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]