Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rovensko

Vyhledávání

Rovensko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Rovensko
Mapové listy: 1441, 14414
Geologická správní oblast: Zábřežské krystalinikum
Lokalizace: 1 km sz. od Rovenska, cca 4 km s. od Zábřeha. V údolí potoka Rakovec, asi 760, resp. 890 m od hřiště na sz. okraji Rovenska lesní cestou.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěné lomy sz od Rovenska. Oba jsou lomy zarostlé.
Technický objekt: lom
ID : 1945

Geologie

Geologická charakteristika: Zábřežské krystalinikum. Převažují zde jemnozrnné, převážně masivní amfibolity. Lokálně obsahují polohy migmatitizovaných rul a budiny ortorulových hornin. Amfibolity obsahují smouhy a žilky o složení křemen, živec, amfibol, které reprezentují produkt parciálního tavení amfibolitu. V horninách je vyvinuta velmi strmá východozápadní kliváž. V amfibolitech jsou vyvinuty noncylindrické strmě se uklánějící vrásy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - silezikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika), ložisková geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Reprezentativní lokalita hornin zábřežského krystalinika - amfibolity zvrásněné
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Večeřa J. a kolektiv autorů, 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 14414 Zábřeh.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 23.02.04
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 18.01.05, Večeřa Josef 24.05.11, Kukal Zdeněk 29.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1945 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1945.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jižní lom. Detail lomové stěny tvořené amfibolitem., Josef Večeřa, 2015
Jižní lom. Detail přechodu amfibolitu a rul., Josef Večeřa, 2015
Jižní lom.Celkový pohled od lesní cesty, Josef Večeřa, 2015
Severní lom, celkový pohled od lesní cesty., Josef Večeřa, 2015
Severní lom, detail křemen-živcových smouh a žilek v amfibolitu. , Josef Večeřa, 2015
Jižní lom. Cvětlé odmíšeniny (křemen, živec) v amfibolitu, Josef Večeřa, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]