Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na hadci

Vyhledávání

Na hadci

Všeobecná charakteristika

Kraj: Olomoucký kraj
Okres(y): Šumperk
Katastrální území: Raškov Ves
Mapové listy: 1423,1441, 14234,14412
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 1500m sz. od obce Raškov, 500 m z. od kóty Modřínový vrch (625 m), cca 9 km sz. od Šumperka
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výchozy především na 200 m dlouhém vrcholovém hřbetu - dvoustupňové mrazové sruby. V sz. výběžku Modřínového vrchu je 70 m dlouhý a 8 m široký skalnatý hřeben, který spadá svislými až převislými stěnami (až 12 m).
ID : 1937

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněné naleziště Na hadci (52,26 ha) na serpentinitovém tělese. Vzhledem k přeměnám hadců zůstávají v nich jen reliktní stavby. Mezi reliktní minerály patří především olivín, jehož zbytky jsou ve směsi klinopyroxenů (diopsid), vznikajících na úkor primárních ortopyroxenů (enstatit?). Modální složení ultrabazik je dosti jednotné: 57% olivínu, 25% rombického pyroxenu, 13% monoklinického pyroxenu a 5% spinelidů, včetně chromitu, titanomagnetitu a magnetitu. Sekundární minerály: olivíny jsou většinou serpentinizovány, pyroxeny uralitizovány a tremolitizovány.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie, geomorfologie, botanika, mineralogie
Jevy: mrazový srub, minerál
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, tektonická
Hornina: serpentinit (hadec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1523     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Chráněné území PR Na hadci. Vyhlášeno 8.11.1990 Ochrana společenstva hadcových skalek, fragment borových lesů a bučin. Specifické zvětrávání hadců.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Pecina Vr., 2000: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 14412 Šumperk.- Český geologický ústav Praha. Šafář J. a kol.(2003): Olomoucko. In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecina Vratislav, 19.02.04
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 19.11.07, Gürtlerová Pavla 19.11.07, Pecina Vratislav 02.06.11, Kukal Zdeněk 11.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1937 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1937.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2011
Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]