Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zelený kříž

Vyhledávání

Zelený kříž

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Knížecí
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: asi 1 km jv. od vrcholku Hrazeného, 1 km jjz. od Kunratic
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: kolem vrcholu elevace a na svazích velké balvany (až 5 x 4 x 3 m) rumburského biotitického granitu
ID : 1923

Geologie

Geologická charakteristika: Lužický pluton. V tektonicky omezené kře byl z podloží lužického granodioritu vysunut rumburský biotitický granit. Je to hrubě zrnitý až velkozrnný, často porfyrický, kdy vyrostlice K-živce jsou až 15 cm velké. Je to klasický rumburský granit s namodralými křemeny a K-živci a biotitem s hexagonálním omezením. Místy se nalézají, hlavně při styku s lužickým granodioritem, balvany drobně zrnitého porfyrického rumburského granitu. Od křižovatky lesních cest u Zeleného kříže směrem k sz. cca 800 m (po zelené značce směrem k Hrazenému) se až k hranici s rumburským granitem vyskytují balvany (vel. až 2 x 2 x 1 m) středně zrnitého biotitického lužického granodioritu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, mineralogie, geomorfologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasický rumburský granit s namodralými křemeny a K-živci, s hexagonálně omezeným biotitem, často porfyrický s vyrostlicemi K-živce až 15 cm velkými.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: U křižovatky u Zeleného kříže je nově postaven kamenný menhir z rumburského granitu. 11.05.2014;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a list 02214 Dolní Poustevna. Český geologický ústav Praha; Mrázová Š. a kol.(2019): ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání, ČGS, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 11.05.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1923 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1923.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rumburský biotitický granit je hrubě zrnitý až velkozrnný, často porfyrický, kdy vyrostlice K-živce jsou až 15 cm velké. , Markéta Vajskebrová, 2018
Rumburský biotitický granit je hrubě zrnitý až velkozrnný, často porfyrický, kdy vyrostlice K-živce jsou až 15 cm velké. , Markéta Vajskebrová, 2018
Kamenný menhir z rumburského granitu vztyčený na křižovatce cest mezi obcemi Brtníky a Kunratice. , Pavla Tomanová Petrová, 2018
Rumburský biotitický granit je hrubě zrnitý až velkozrnný, často porfyrický, kdy vyrostlice K-živce jsou až 15 cm velké. , Markéta Vajskebrová, 2018
Rumburský biotitický granit je hrubě zrnitý až velkozrnný, často porfyrický, kdy vyrostlice K-živce jsou až 15 cm velké. , Markéta Vajskebrová, 2018
Rozcestí u Zeleného kříže - pomník lužický granodiorit., Pavla Gürtlerová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]