Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vilémov - Velký lom

Vyhledávání

Vilémov - Velký lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Děčín
Katastrální území: Mikulášovice
Mapové listy: 0222, 02223
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Asi 1,4 km jv. od Vilémova
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný, dvouetážový, stěnový, zahloubený lom v žíle doleritu.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1921

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěné ložisko a prognózní zdroj Vilémov je otevřeno lomem (v délce asi 70 m a s celkovou výškou stěny cca 15 m), který byl založen v doleritu, podle popisu různých autorů diabasu, noritu až gabronoritu.Dolerit (také diabas nebo mikrogabro) je bazická intruzivní magmatická hornina se středně zrnitou strukturou a tmavou barvou. Je ekvivalentem bazaltu až gabra se střednězrnnou až hrubozrnnou texturou. Dolerit má chemické složení totožné s bazalty (a gabry), liší se však svojí mikroskopickou i makroskopickou texturou, která je střednězrnná, většinou ofitická. V oblasti Šluknovska má tato hornina místní název „šluknovský syenit“. Žíla má směr V-Z, s úklonem 75-80° k S. Délka tělesa se pohybuje do max. 800 m a jeho max. šíře je 65 m. Směrem k východu se žíla zužuje a rozmršťuje. Jižní kontakt s granodioritem je tektonický, je zde patrné podrcení po obvodu žilného tělesa do vzdálenosti až 1,5 m. Surovina je vhodná jako kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a jako taková tu byla s přestávkami těžena až do roku 1979 - Sedlář et al. (1968) a Dušek (1990). Odpad lze využít jako lomový kámen. Těžbou byly přístupné zásoby vyčerpány. Při průzkumu Cu - rud byl proveden Ocmanem et al. (1964) vrtný průzkum na v. okraji lomu, kde byla zastižena chudá impregnace sirníky Cu, hlavně chalkopyritem. Šedomodrý dolerit je v čerstvém stavu masivní, středně zrnitý s výraznou ofitickou strukturou. Obsahuje živec (labradorit), monoklinický a rombický pyroxen. Méně je zastoupen zelený amfibol, biotit. Patrné jsou pseudomorfózy po olivínu. Akcesorie: ilmenit, zirkon, apatit a rudní zrnka až 5 mm velká. Hornina je rozpukaná na bloky až 2,5 m3 podle puklin S - 180/85°, Q - 110/80° a L - 190/15°.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti
Stratigrafie: kadomské stáří vyvřelin
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: dolerit (diabas), granitoid
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Žíla doleritu v lužickém granodioritu.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Zřejmě z důvodu zarůstání a zašlosti lomu nebyl kontakt doleritu s granitoidem nenalezen. Výchozy doleritu jsou zřetelné a dostupné. 25.10.2017;

Literatura

Opletal M. a kolektiv autorů, 2001: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 02223 Mikulášovice a list 02214 Dolní Poustevna.- Český geologický ústav Praha.; https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolerit

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, Fediuk Ferry,Nývlt D., 31.12.01
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 25.10.17, Gürtlerová Pavla 16.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1921 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-12-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1921.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Opuštěný dvouetážový stěnový zahloubený lom v žíle doleritu., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný dvouetážový stěnový zahloubený lom v žíle doleritu., Markéta Vajskebrová, 2017
Opuštěný dvouetážový stěnový zahloubený lom v žíle doleritu. Kulovité zvětrávání granitoidů., Markéta Vajskebrová, 2017
Dolerit -detail (severní část lomu), Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný dvouetážový stěnový zahloubený lom v žíle doleritu., Pavla Gürtlerová, 2017
Opuštěný dvouetážový stěnový zahloubený lom v žíle doleritu., Pavla Gürtlerová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]