Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Třímanské skály

Vyhledávání

Třímanské skály

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Hřešihlavy, Třímany
Mapové listy: 1231, 12314
Oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: Pravý břeh údolí Berounky, asi 2 km jižně od obce Třímany v Radnické vrchovině.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály a skalní stěny proterozoických hornin Barrandienu nad Berounkou
ID : 1912

Geologie

Geologická charakteristika: Horninovým podkladem konkávního západního nárazového břehu meandru a pravého svahu údolí Berounky jsou břidlice svrchního proterozoika - četné skalní výchozy. Údolní svahy jsou pokryty sutí a na jejich úpatí se vytvářejí výrazná deluvia.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála, suť, skalní defilé, meandry
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: břidlice
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1303     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Původní porosty reliktních borů a skalních stepí s bohatstvím rostl. společenstev objasňují migraci vegetace v postglaciálu a problematiku říčního fenoménu. Geologický význam lokality je především z petrografického hlediska pro účely mapování.
Střety zájmů: skládky odpadků, zemědělství, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Území je ohrožováno erozí, splachy z polí, zemědělstvím a nelegálními skládkami odpadů. Na stěně nápisy sprayeru.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.401 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 03.04.09
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 01.09.10, Kukal Zdeněk 01.10.12, Kukal Zdeněk 28.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1912 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1912.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pavla Gürtlerová, 2010
Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]