Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Přílepská skála

Vyhledávání

Přílepská skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Přílepy
Mapové listy: 1213, 12134
Oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: 10 km z. od Rakovníka
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: přílepská skála jako význ. kraj. dominanta a několik opuštěných jámových lomů na vrcholu zalesněného kopce
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1907

Geologie

Geologická charakteristika: Především v předminulém století se zde těžil známý přílepák na výrobu mlýnských kol, soch a dalších kamenických výrobků. Jedná se převážně o silicifikované pískovce až arkózovité pískovce nýřanských vrstev kladenského souvrství. Lomy představují doklad o historickém způsobu těžby, jsou zde významné stratigrafické profily říčními sedimenty karbonu a celé území je refugiem v okolní intenzivně zemědělsky exploatované krajině.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: svrchní karbon - siles
Témata: sedimentologie, těžební činnost a její následky, petrologie, ložisková geologie, geologie
Jevy: skalní stěna, zvrstvení, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 2125     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ochrana skalnaté krajinné dominanty se zbytky historické těžby arkozového pískovce, tzv. přílepáku. Zachování vysoké diverzity rostl. a živoč. společenstev v návaznosti na geologický podklad území. Ochranu navrhlo Stř. ochr. přír. Středočeského kraje.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.-Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 256, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Knížetová Ludmila, 31.12.87
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 10.10.05, Lojka Richard 10.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1907 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1907.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Zbytky historické těžby arkozového pískovce, tzv. přílepáku., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]