Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čedičové varhany u Hlinek

Vyhledávání

Čedičové varhany u Hlinek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Nové Kounice
Mapové listy: 1123, 11234
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Bývalý lom u obce Bochov ve Žlutické vrchovině.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Čedičový výlev se sloupcovitou odlučností.
Technický objekt: lom
ID : 1904

Geologie

Geologická charakteristika: Původně lom v nefelinitech založený v třetihorním lávovém proudu na svahu pův. třetihorní sopky výlevného charakteru pod kótou Hůrka (817.0m n.m.).Charakteristická je sloupcovitá odlučnost vertikálního směru.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, vulkanologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazanit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1850     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka sloupcovité odlučnosti čediče
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Nutno zamezit divokým skládkám a stávající odpad asanovat
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.515 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Jirková Pavlína, 19.02.09
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 21.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1904 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1904.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Přírodní památka v bývalém lomu třetihorního nefelinitu se sloupcovitou odlučností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Informační tabule., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Přírodní památka v bývalém lomu třetihorního nefelinitu se sloupcovitou odlučností., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Miroslav Radoň, 2008
Miroslav Radoň, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]